Προτάσεις για την φορολογία που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση οριζόντιου φορολογικού συντελεστή, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα, συνεπής στην εξαγγελία της για συμβολή στον διάλογο για την κοινωνία και την ανάπτυξη σε ουσιώδεις κλάδους της οικονομίας. 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος Γιάννος Γραμματίδης οι προτάσεις αυτές υποβλήθηκαν σήμερα στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και απηχούν τις απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και των πολιτών. 

Σύμφωνα με τον κ. Γραμματίδη:

Επισημάναμε στον Πρωθυπουργό να ζητήσει από τους δανειστές την πρόταξη της συζήτησης περί αναδιάρθρωσης του χρέους σαν την μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη ουσιωδών κι έκτακτων αναπτυξιακών μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια βελτίωσης των όρων του 3ου Μνημονίου. Οφείλουμε όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις και φεύγοντας από την διατύπωση διαπιστώσεων κι ευχών, τονίζοντας το αισιόδοξο μήνυμα του κόμματός του ότι υπάρχει τρόπος. 
 

Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα περιλαμβάνουν:

 • Θεμελιώδεις παρεμβάσεις στο θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο
 • Μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής

όπως και τις ακόλουθες παραμετρικές παρεμβάσεις στις επιμέρους φορολογικές πολιτικές:
 

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 • Θέσπιση Οριζόντιου Φορολογικού Συντελεστή (flat tax rate) για όλα τα φορολογητέα εισοδήματα ανεξαρτήτως πηγής, στο 20% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής (φορολογικά έτη 2016 και 2017), και στο 12,5% για κάθε επόμενο φορολογικό έτος.
 • Επανεξέταση από μηδενική βάση των φορολογικών εκπτώσεων και απαλλαγών, με έμφαση σε κίνητρα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, την αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος και την προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

 Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων 

 •  Θέσπιση Οριζόντιου Φορολογικού Συντελεστή (flat tax rate) για τα επιχειρηματικά κέρδη, στο 20% για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής (φορολογικά έτη 2016 και 2017), και στο 12,5% για κάθε επόμενο φορολογικό έτος.
 • Εφαρμογή του ως άνω Φορολογικού Συντελεστή, μειωμένου κατά 50% για πέντε έτη, σε περιπτώσεις επαναπατριζομένων επιχειρήσεων που μετέφεραν την δραστηριότητά τους στο εξωτερικό και παρέμειναν εκεί για τουλάχιστον 2 έτη, εφόσον ο επαναπατρισμός τους συνοδεύεται με δημιουργία ικανού αριθμού θέσεων πλήρους απασχόλησης.
 •  Θέσπιση Οριζόντιου Φορολογικού Συντελεστή (flat tax rate) για τα επιχειρηματικά κέρδη στο 0% για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας νεοφυών επιχειρήσεων και στο 12,5% για κάθε επόμενο φορολογικό έτος.

 Φορολογία ακινήτων 

 • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και εισαγωγή Μοναδικού Φόρου Ακινήτων (ΜΟΦΑΚ), ο οποίος θα ενσωματώνει το σύνολο των σήμερα υφισταμένων επιβαρύνσεων επί των Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, Δημοτικός Φόρος κλπ), με διάκριση Αστικών, Βιομηχανικών και Αγροτικών Ακινήτων. Ο συντελεστής φορολόγησης δεν θα δύναται να υπερβαίνει το 1% της υποκείμενης σε φορολογία αξίας των ακινήτων ετησίως, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
 • Η διαχείριση του φόρου (Βεβαίωση-Είσπραξη) ανατίθεται απευθείας στους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποκαθιστώντας σε μέγιστο βαθμό την χρηματοδότησή τους από την Κεντρική Κυβέρνηση.
 • Θέσπιση αφορολογήτου για ακίνητα που βαρύνονται με εμπράγματες ασφάλειες (ενυπόθηκα δάνεια, προσημειώσεις) υπέρ Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
 • Εξαίρεση από τον ΜΟΦΑΚ για τρία (3) χρόνια των περιοχών πού πλήγηκαν από σεισμούς και των οποίων οι ζημιές δεν αποκαταστάθηκαν ή/και δεν καταβλήθηκαν οι σχετικές αποζημιώσεις (η Κεφαλονιά είναι ένα κραυγαλέο παράδειγμα).

 Φορολογία ναυτιλιακών επιχειρήσεων

 • Διατήρηση του Συνταγματικά κατοχυρωμένου καθεστώτος φορολόγησης Ναυτιλιακών Εκμεταλλεύσεων, με παράλληλη άμεση θέσπιση ισχυρών κινήτρων εισαγωγής και διατήρησης σε Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα των καταθέσεων των Ναυτιλιακών Εταιρειών (π.χ. μηδενικός συντελεστής Φόρου Τόκων Καταθέσεων).
 • Απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων για αγορές που υλοποιούνται με εισαγωγή Ναυτιλιακού Συναλλάγματος.

 Φορολογία κατοίκων εξωτερικού 

 • Πλήρης απαλλαγή από τον υπολογισμό Αντικειμενικών Δαπανών Διαβίωσης και απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.
 • Κίνητρα εισαγωγής και διατήρησης σε Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα Ομογενειακών Καταθέσεων (μηδενικός Συντελεστής Φόρου Τόκων Καταθέσεων).
 • Απαλλαγή από τον φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων για αγορές που υλοποιούνται με εισαγωγή Ομογενειακού Συναλλάγματος.