Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με τίτλο «Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών».

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στην επιτροπή Οικονομικών και αύριο Σάββατο στην Ολομέλεια όπου και θα ψηφιστεί στις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας εκτός και αν ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. 

Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο αυτό εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα βάσει του νέου Μνημονίου για αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ, την υιοθέτηση συστήματος αξιολόγησης των διοικήσεων και για τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. Εν τω μεταξύ, αύριο το πρωί αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανακοίνωση των stress tests των τεσσάρων συστημικών τραπεζών από την ΕΚΤ.

Νομοσχέδιο

Η αιτιολογική έκθεση 

Τροποποιούμενες- καταργούμενες διατάξεις 

Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

Ειδική έκθεση 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζεται το πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, επικαιροποιούνται οι διατάξεις του νόμου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και εισάγονται νέες ρυθμίσεις, που αποβλέπουν στην ενίσχυση του ρόλου του Ταμείου ως μηχανισμού ενίσχυσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Στους επόμενους μήνες, όπως σημειώνεται, θα συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με σημαντικά ποσά, ενώ θα έχει αυξημένο ρόλο στη διακυβέρνηση των τραπεζών, τις διοικήσεις των οποίων θα αξιολογεί συστηματικά. 

Όσον αφορά τον επιμερισμό των κοινών μετοχών και των μετατρέψιμων ομολογιακών Cocos στη διαδικασία συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από το ΤΧΣ, αυτός θα καθορίζεται με πράξη υπουργικού συμβουλίου.

Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΤΧΣ

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται: 

α) Το ΤΧΣ δύναται μεταξύ άλλων να χορηγεί δάνειο προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καθώς και να διευκολύνει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

β) Το κεφάλαιο του ΤΧΣ μπορεί να αποτελείται και από πόρους που χορηγούνται στο Ταμείο δυνάμει της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19/8/2015 όπως εκάστοτε ισχύει.

γ) Πόροι του Ταμείου αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα που προκύπτουν και από δάνεια που παρέχει για τους σκοπούς εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

δ) Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, με απόφαση του, να ζητήσει την επιστροφή κεφαλαίου από το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο.

ε) Πριν από τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου ή την έναρξη κάθε διαδικασίας εκκαθάρισης του, ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει από κοινού με το ΕΤΧΣ και τον ΕΜΣ τον φορέα και τον τρόπο που θα μεταφερθούν το κεφάλαιο και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου, λόγω της λήξης της διάρκειας του ή της εκκαθάρισης του.

στ) Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής αντί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που είναι σήμερα.

ζ) Συνιστάται στο ΤΧΣ Επιτροπή Επιλογής αποτελούμενη από έξι μέλη. Τα έξοδα και οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και αποζημιώσεων, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου. Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής καθορίζονται στην απόφαση ορισμού τους.

η) Αναφέρονται οι διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου, οι προϋποθέσεις της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης προς τα πιστωτικά ιδρύματα, ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κλπ.

θ) Προβλέπεται ότι η συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών γίνεται με εγγραφή σε συνεταιριστικά μερίδια ή σε ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικά μερίδια ή σε άλλα μετρήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ι) Ορίζεται ότι το Ταμείο με τη βοήθεια ανεξάρτητου συμβούλου θα προβεί στην αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το Ταμείο έχει υπογράψει Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας.

ια) Τα ποσά που λαμβάνει το Ταμείο από αποζημιώσεις ή εξοφλήσεις και οι εισπράξεις από την πώληση ή την αποπληρωμή δανείων, ομολόγων, χρεογράφων, μετοχών ή κεφαλαίων ή άλλων τίτλων που πραγματοποιεί το Ταμείο, καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό και μπορούν να διανέμονται στο Ελληνικό Δημόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται διανεμητέο κέρδος, μετά από αίτημα του Υπουργού οικονομικών υπο την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί στον/Υπουργό Οικονομικών αίτημα από το ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ να μεταφέρει το ποσό των ανωτέρω εισπράξεων.

ιβ) Το Ταμείο δύναται να χορηγεί δάνειο εξυγίανσης, όπως ορίζεται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης της 19/8/2015, στο ΤΕΚΕ προς το σκοπό κάλυψης δαπανών για τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης τραπεζών σύμφωνα με τις προβλέψεις της προαναφερθείσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

Δικαιώματα εκπροσώπου του ΤΧΣ στις τράπεζες

Το Ταμείο εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Η ιδιότητα του εκπροσώπου του Ταμείου του παρόντος άρθρου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 1 παράγραφος 3 εδάφιο β' του ν. 3723/2008 (Α' 250). Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και πίστεως όπως ορίζονται στο άρθρο 16Β του παρόντος νόμου δεσμεύουν και τους εκπροσώπους του Ταμείου στα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει:

α) το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

β) το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιοσδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος:

i) σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και πρόσθετων απολαβών (όοπυδ) προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για όσους έχουν τη θέση και εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους,

ii) εφόσον η υπό συζήτηση απόφαση δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την εν γένει συνετή και εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος (όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού - παθητικού κλπ.),

iii) που αφορά εταιρικές πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7α και η οποία απόφαση δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.

iv) το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να λάβει οδηγίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου.

Πως το ΤΧΣ θα αξιολογήσει τις διοικήσεις των τραπεζών

Το Ταμείο, με τη βοήθεια ανεξάρτητου συμβούλου διεθνούς κύρους, εμπειρίας και εξειδίκευσης, θα προβεί στην αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το Ταμείο έχει υπογράψει Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας. Ειδικότερα η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει το μέγεθος, τη δομή και την κατανομή των αρμοδιοτήτων εντός του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες του πιστωτικού ιδρύματος. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του.

Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση αφορά όλες τις επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη επιτροπή την οποία το Ταμείο κρίνει απαραίτητο να αξιολογήσει για να εκπληρώσει τους στόχους του σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

1. Το Ταμείο, με τη βοήθεια ανεξάρτητου συμβούλου θα θεσπίσει κριτήρια αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών αυτών των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Βάσει της αξιολόγησης το Ταμείο θα προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις για βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών αυτών θα συνεργαστούν με το Ταμείο και τους συμβούλους του και θα παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφόρηση.

2. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

1. (i) το μέλος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή διεθνή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) έτη ως μέλους διοικητικού συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος. Η ανωτέρω διεθνής εμπειρία θα πρέπει να είναι σε διευθυντικό επίπεδο και να έχει αποκτηθεί στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή της διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού. 

(ii) το μέλος δεν θα πρέπει να έχει διατελέσει κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη σε ανώτατες πολιτικές ή διοικητικές θέσεις του δημοσίου.

(iii) το μέλος πρέπει να γνωστοποιήσει όλες τις οικονομικές σχέσεις του με την τράπεζα πριν από το διορισμό του. Η εποπτική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι το μέλος είναι κατάλληλος και επαρκής για το διορισμό του ως μέλος. Το Ταμείο με τη βοήθεια του ανεξάρτητου συμβούλου κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης για την εταιρική διακυβέρνηση θα ορίσει επιπλέον κριτήρια για συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται στο διοικητικό συμβούλιο. 

2. Η αξιολόγηση της δομής και της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών αυτών θα πληροί τα παρακάτω κατ' ελάχιστον κριτήρια:

(i) στο Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχουν τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη με επαρκή γνώση και μακροχρόνια εμπειρία σε αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν καμία σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα δέκα έτη

(i) τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη προεδρεύουν σε όλες τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

(ii) τουλάχιστον ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα διαθέτει σχετική εξειδίκευση και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων ή/και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το εν λόγω μέλος θα προεδρεύει σε κάθε επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου που θα ασχολείται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

4. Στην περίπτωση που η επισκόπηση ή η αξιολόγηση του διοικητικού συμβουλίου δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια, το Ταμείο θα ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο και εφόσον το τελευταίο δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των σχετικών προτάσεων, το Ταμείο θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων με σκοπό την ενημέρωσή τους και θα προτείνει τις απαιτούμενες αλλαγές. Το Ταμείο θα αποστέλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Στην περίπτωση που το μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της επιτροπής αυτού δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια ή το διοικητικό συμβούλιο ως σώμα δεν ικανοποιεί την προτεινόμενη δομή ως προς το μέγεθος, την κατανομή των αρμοδιοτήτων και εξειδίκευσης και σε περίπτωση που οι απαιτούμενες αλλαγές δεν μπορούν να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο, τότε θα υπάρξει σύσταση για αλλαγή συγκεκριμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των επιτροπών του.

Στην περίπτωση που η γενική συνέλευση των μετόχων δεν συμφωνήσει εντός τριών μηνών με την αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου που δεν εκπλήρωσαν τα κριτήρια αξιολόγησης, τότε το Ταμείο θα δημοσιοποιήσει εντός τεσσάρων εβδομάδων στην ιστοσελίδα του σχετική αναφορά η οποία θα περιλαμβάνει την επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος, τις προτάσεις και τον αριθμό των μελών του

Συνεταιριστικές τράπεζες

Ένα σημαντικό μέρος του νομοσχεδίου αφορά την τροποποίηση των διατάξεων για τις συνεταιριστικές τράπεζες.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι συνεταιριστικές τράπεζες ως συνεταιρισμοί αποβλέπουν κυρίως στην οικονομική ανάπτυξη των μελών τους. Ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση των υγιών και βιώσιμων μελών τους και με αυτόν τον τρόπο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας των τοπικών κοινωνιών, είναι σημαντικότερος από ποτέ σήμερα.

Με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, για να μπορεί να ενισχυθεί με ιδιωτικά κεφάλαια η κεφαλαιακή βάση των συνεταιριστικών τραπεζών, αλλά και για να καταστεί δυνατή η προσέλκυση θεσμικών και στρατηγικών εταίρων στις συνεταιριστικές τράπεζες.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, οι σημερινές οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την προσέλκυση στους συνεταιρισμούς στρατηγικών εταίρων, σημαντικών κεφαλαιοδοτών που διαθέτουν τεχνογνωσία. 

Έτσι, τονίζεται ότι «είναι αναγκαία η τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να δοθεί το δικαίωμα στις ίδιες τις συνεταιριστικές τράπεζες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να επιτρέψουν τη χορήγηση περισσότερων δικαιωμάτων ψήφου και δικαιωμάτων σύμπραξης σε σημαντικούς θεσμικούς εταίρους, που θα εγκριθούν από την ΤτΕ, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο των συνεταιριστικών τραπεζών με σημαντικά πόσα και τεχνογνωσία».