Τροπολογία στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, με την οποία «επιδιώκεται οριστική επίλυση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του παραλιακού μετώπου Δραπετσώνας» κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ

Όπως αναφέρουν στην προσθήκη-τροπολογία, τα 640 στρέμματα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα αξιοποιηθούν προς όφελος των λαϊκών  στρωμάτων με κρατική χρηματοδότηση

Αναλυτικά η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ:

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα προσθήκη επιδιώκεται η οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του παραλιακού μετώπου εξακοσίων σαράντα στρεμμάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ως προϋπόθεση για την αξιοποίησή του προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων και με κρατική χρηματοδότηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

«3. Η ως άνω έκταση των εξακοσίων σαράντα (640) στρεμμάτων, πλην εκείνου του τμήματος που ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, απαλλοτριώνεται υπέρ του ελληνικού δημοσίου». 

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μανωλάκου Διαμάντω

Γκιόκας Γιάννης

Κανέλλη Λιάνα

Κατσώτης Χρήστος

Παφίλης Θανάσης