Στην ανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) αλλά και στη σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) προχώρησε η κυβέρνηση με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι Πράξεις, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ την 3η Νοεμβρίου, στο ΚΥΣΟΙΠ, θα προεδρεύει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης ως πρόεδρος και οι υπουργοί Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος όπως επίσης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Στις συνεδριάσεις θα παρίσταται ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης ενώ όποιοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς κληθούν από τον πρόεδρο θα παρίστανται, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το ΚΥΣΟΙΠ θα συνεδριάζει τουλάχιστον ανά 15ημερο με αρμοδιότητα τον συντονισμό, την προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και τα θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς.

Παράλληλα θα έχει υπό την ευθύνη του «την επεξεργασία και διαμόρφωση των στρατηγικών της κυβέρνησης για τη διαπράγματευση του δημοσίου χρέους και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, καθώς και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών κατά τη συμμετοχή τους στα συλλογικά ευρωπαϊκά όργανα για θέματα αρμοδιότητάς τους».

Σύσταση Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής

Στο ΚΥΣΚΟΙΠ, το οποίο συνεδρίασε χθες για πρώτη φοράμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι υπουργοί Παιδείας, Εργασίας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας, τον πρόεδρο του Συμβουλίου αναπληρώνει ο υπουργός Εργασίας. Στις συνεδριάσεις παρίσταται και ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης.

Το Συμβούλιο, που θα συνεδριάζει επίσης ανά δεκαπενθήμερα είναι αρμόδιο για:

α) το συντονισμό, την προώθηση και την εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, 

β) την επεξεργασία, διαμόρφωση και συντονισμό δράσεων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την άμβλυνση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδίως στις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, 

γ) το σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης διυπουργικών και διατομεακών δράσεων κοινωνικής πολιτικής.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ