Πρόταση τροπολογίας, η οποία ''προστατεύει'' τους οφειλέτες των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. 

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την συγκερκριμένη τροπολογία προτείνει να μην θίγονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ακόμα και στην περίπτωση που τα δάνεια μεταβιβαστούν από τις τράπεζες σε ξένα επενδυτικά σχήματα ή σε ενδεχόμενη αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου των δανειστών.

Η τροπολογία έχει εξής: 

Τροπολογία - Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου  “Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων”

Αιτιολογική έκθεση

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του σχεδίου νόμου περιορίζεται δραστικά η προστασία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη που υπάγεται στο πεδίο του ν. 3869/2010, όπως ισχύει. Κατόπιν αυτού είναι αναγκαίο  τουλάχιστον να προβλεφθεί ρητά οτι οι ευνοϊκές για τον οφειλέτη ρυθμίσεις λόγω  υπαγωγής   στο πεδίο του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, ακριβώς επειδή αφορούν τον ίδιο,  την οικογένεια του και την οικονομική του κατάσταση, δεν θίγονται από οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή απο οποιαδήποτε μεταβολή στο κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας επί του δανειστή ή κάποιου απο τους τυχόν περισσότερους δανειστές.

Απο την προτεινόμενη τροπολογία - προσθήκη δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού

Κείμενο τροπολογίας  - προσθήκης

" Στο άρθρο  15 του σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής :

10. Οι ευνοϊκές για τον οφειλέτη ρυθμίσεις λόγω υπαγωγής του στο πεδίο του νόμου 3869/2010, όπως ισχύει, δεν θίγονται από οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή από οποιαδήποτε μεταβολή στο κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας επί του δανειστή ή κάποιου απο τους τυχόν περισσότερους δανειστές.

 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Ο προτείνων βουλευτής

Ευάγγελος Βενιζέλος