Με αυστηρές συστάσεις προς την Ελλάδα θα προσέλθουν οι ξένοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής την Πεμπτη στις Βρυξέλλες με θέμα το προσφυγικό

Σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων που δημοσιεύει η “Καθημερινή” “ η εφαρμογή είναι ανεπαρκής και πρέπει να επιταχυνθεί. Για το κεκτημένο του Σένγκεν που πρέπει να διατηρηθεί, είναι απαραίτητο να ανακτηθεί ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων.”

Συγκεκριμένα το προσχέδιο καλεί τα κράτη μέλη να έχουν κάνει πρόοδο μέχρι την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του Φεβρουαρίου στα εξής: 

α) την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα εξωτερικά σύνορα του Σένγκεν, κυρίως με  συστηματικούς ελέγχους ασφάλειας με σχετικές βάσεις δεδομένων, καθώς και την πρόληψη πλαστών εγγράφων.

β) αντιμετώπιση ελλείψεων στη λειτουργία των hotspots, μεταξύ άλλων δημιουργώντας τα κατάλληλα κέντρα υποδοχής, γρήγορη συμφωνία για ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία  περαιτέρω hotspots που θα τεθούν σε λειτουργία και διασφάλιση ότι  Frontex και η EASO θα διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.

γ) διασφάλιση της συστηματικής καταγραφής και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της άρνησης καταγραφής και περιορισμός δευτερογενών ροών.

δ) εφαρμογή των αποφάσεων μετεγκατάστασης, καθώς και το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης μεταξύ των δικαιούχων των υφιστάμενων αποφάσεων και άλλα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό μεγάλη μεταναστευτική  πίεση.

ε) τη διασφάλιση της πραγματικής επιστροφής των ανθρώπων που δεν επιτρέπεται να μείνουν και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη όσον αφορά τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού.

στ) ενίσχυση των μέτρψν για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων

ζ) διασφάλιση της εφαρμογής και την επιχειρησιακή συνέχεια στα ακόλουθα:

• Υποστήριξη προς τα κράτη μη μέλη της ΕΕ κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων για να ολοκληρώσουν την καταγραφή σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ.

• τη Συνόδου Κορυφής της Βαλέτα, ιδίως όσον αφορά την επιστροφή και την επανεισδοχή, και

• Σχέδιο Δράσης της ΕΕ-Τουρκίας

η) εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος επανεγκατάστασης.

2. Το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει τις εργασίες σχετικά με το μηχανισμό μετεγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε, καθώς και το κατάλογο των ασφαλών χωρών προέλευσης. Θα πρέπει να εξετάσει γρήγορα τις προτάσεις της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου σχετικά με μια «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνόρων και του Λιμενικού Σώματος», τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, "Ένα εθελοντικό σύστημα αποδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους", και τα ταξιδιωτικά έγγραφα για την επιστροφή. Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα την αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου, εν τω μεταξύ, θα πρέπει να εφαρμοστούν υπάρχοντες κανόνες.

3. Η Προεδρία, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα υποβάλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο πριν από τη συνάντηση του Φεβρουαρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.