Πλήρη κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζει να υλοποιήσει εντός του 2016 καλείται να υποβάλλει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τη μορφή ενός Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων.

Στις προτάσεις που θα αποσταλούν στην Κομισιόν θα πρέπει να περιγράφονται οι βασικοί άξονες πολιτικής που θα υιοθετήσει η χώρα μας αλλά και οι ενέργειές της για την επίτευξη των στόχων.Πως όμως εξειδικεύονται οι προτεραιότητες και οι μεταρρυθμιστικοί στόχοι ανά Υπουργείο και ποιους τομείς δράσης αφορούν;

Υπουργείο Οικονομικών : Γενικός συντονισμός, εισαγωγικό σημείωμα, μακροοικονομικό περιβάλλον- Μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Υπουργείο Εργασίας : Στόχοι Ευρώπης 2020 για απασχόληση , καταπολέμηση φτώχειας, πολιτικές και δράσεις στην αγορά εργασίας για μείωση της ανεργίας αλλά και ως προς την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου , π.χ. εργασιακές σχέσεις, κωδικοποίηση νομοθεσίας, σύστημα θέσπισης κατώτερου μισθού, βελτίωση της επιθεώρησης εργασίας κ.ο.κ. Ειδικά σε σχέση με τις συστάσεις που έχει λάβει η Ευρωζώνη θα πρέπει να καταγραφούν (αν υπάρχουν) δράσεις που είτε υλοποιούνται είτε σχεδιάζεται να υλοποιηθούν σχετικά με :

  • πολιτικές που ευνοούν την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την αποφυγή κατακερματισμού της.
  • αποτελεσματικές πολιτικές που ευνοούν την μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση
  • την δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου κοινωνικής προστασίας που προστατεύει αυτούς που το έχουν ανάγκη αλλά και δίνει τα κίνητρα για ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας.
  • μείωση του tax-wedge στην εργασία , ειδικά σε ότι αφορά τους χαμηλότερα αμειβόμενους.

Υπουργείο Παιδείας, διεύθυνση διεθνών σχέσεων : Στόχοι Ευρώπης 2020 για την εκπαίδευση (school dropouts-tertiary education attedancy) - Μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής : Στόχος Ευρώπης 2020 : 20 - 20 - 20, συναφείς δράσεις.

Υπουργείο Ανάπτυξης :

  • Δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (π.χ. κλειστά επαγγέλματα – περιορισμός ολιγοπωλιακών καταστάσεων κτλ) - επιχειρηματικού κλίματος
  • Απορροφητικότητα ΕΣΠΑ (στοιχεία-δράσεις)
  • Δράσεις και πρωτοβουλίας για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την βελτίωση των διαδικασιών insolvency για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
  • Πρόοδος στις αποκρατικοποιήσεις , δημιουργία νέου φορέα διαχείρισής τους

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης : Αξιολόγηση - Αναμόρφωση δομών δημόσιας διοίκησης - Επιτελικό κράτος - Αξιολόγηση ανθρώπινου