Τρεις μήνες διορία έχει η Ελλάδα ώστε να εκπληρώσει τη λίστα με 50 συστάσεις που της απηύθυνε πριν από 10 ημέρες η Κομισιόν για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων και τη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Η εν λόγω λίστα εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εστάλη στην Ελλάδα. Εάν δεν εκπληρωθούν οι συστάσεις, το Συμβούλιο προειδοποιεί για «πάγωμα» της Συνθήκης Σένγκεν για διάστημα έως και δύο χρόνια.

Η σύσταση αφορά την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που καταγράφηκαν κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του κεκτημένου της Σένγκεν στην Ελλάδα και η οποία προτείνει στη χώρα μας διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, υιοθετώντας τις συστάσεις της Επιτροπής.

Αν και αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα αναπάντεχο κύμα προσφύγων, το Σύμβουλιο σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι αρκετά κράτη- μέλη έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διασφάλιση του κατάλληλου ελέγχου στα σύνορα ώστε να τηρείται το κεκτημένο της Συνθήκης Σένγκεν αλλά και στην υποδοχή των προσφύγων.

Όπως σημειώνει η Ελλάδα χρειάζεται να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ότι η συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν είναι σε σοβαρό κίνδυνο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα έχει επιπτώσεις για την ΕΕ στο σύνολό της, και πρέπει να επιλυθούν συλλογικά.

Ειδικότερα, η το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητάει από την Ελλάδα ως προς τα σημεία καταγραφής:

 • Να αναφέρει σαφώς στα έγγραφα «αναβολής απομάκρυνσης», τα οποία χορηγούνται στους παράτυπους μετανάστες κατά τη διαδικασία καταγραφής, ότι το έγγραφο δεν παρέχει στον παράτυπο μετανάστη το δικαίωμα να διαμένει και να εισέρχεται σε άλλα κράτη μέλη, και να συμπεριλάβει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ορισμένες υποχρεώσεις με σκοπό την αποτροπή του κινδύνου διαφυγής (σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας περί επιστροφής).
 • Να βελτιώσει την ποιότητα των εγγράφων «προσωρινής διαμονής», συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που καθιστούν δυσκολότερη την παραποίησή τους.
 • Να ενισχύσει το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) που ασχολείται με την καταγραφή.
 • Να διαθέσει, λαμβάνοντας υπόψη τον αναμενόμενο αριθμό αφίξεων μεταναστών βάσει προσέγγισης για την εκτίμηση κινδύνου, τις απαραίτητες δομές στέγασης κατά τη διαδικασία καταγραφής (μεταξύ των οποίων και δομές στέγασης για ευάλωτα άτομα).
 • Να πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους στα ταξιδιωτικά έγγραφα των παράτυπων μεταναστών για την ύπαρξη ενδείξεων πλαστογράφησης ή παραποίησης και να ελέγχει τους μετανάστες και τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα κατ’ αντιπαραβολή με τις βάσεις δεδομένων του SIS, της Interpol και τις εθνικές βάσεις δεδομένων κατά τη διαδικασία καταγραφής· για τον σκοπό αυτό, κατά τη διαδικασία καταγραφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σαρωτές διαβατηρίων.
 • Να εκτελεί την καταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού Eurodac, διασφαλίζοντας την έγκαιρη συλλογή και διαβίβαση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών.
 • Να διαθέσει επαρκή αριθμό λειτουργούντων σαρωτών δακτυλικών αποτυπωμάτων και τερματικών σταθμών Eurodac με άμεση πρόσβαση στο σύστημα Eurodac, ώστε να διασφαλίζεται η καταγραφή όλων των αφικνούμενων μεταναστών, και να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους με κατάλληλη και επαρκή ικανότητα ΤΠ (αδιάλειπτη λειτουργία του Διαδικτύου, ευρυζωνικότητα).
 • Να αυξήσει την ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων που λαμβάνονται με το χέρι κατά τη διαδικασία καταγραφής ούτως ώστε να πληρούνται τα πρότυπα που απαιτούνται για την καταχώριση στο σύστημα Eurodac.
 • Να λάβει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταχώριση όλων των παράτυπων μεταναστών στο σύστημα Eurodac, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
 • Να δρομολογήσει αμέσως διαδικασίες επιστροφής για τους παράτυπους μετανάστες που δεν ζητούν άσυλο και οι οποίοι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την οδηγία περί επιστροφής (2008/115) και να εξασφαλίσει την ταχεία μεταφορά των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επιλέξιμοι για επιστροφή και επανεισδοχή στην Τουρκία σύμφωνα με το διμερές πρωτόκολλο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εξασφαλίζοντας τη φυσική τους μεταφορά και λαμβάνοντας παράλληλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν διαφυγής.

Ως προς τους ελέγχους στα σύνορα η Ελλάδα θα πρέπει, σύμφωνα με τις συστάσεις να:

 • Να λάβει μέτρα για να βελτιώσει την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων με τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος επιτήρησης των ακτών που θα καλύπτει το σύνολο των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας· το σύστημα επιτήρησης θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα εντοπισμού όλων των σκαφών, μεταξύ των οποίων και τα μικρά σκάφη που διασχίζουν τα θαλάσσια σύνορα από την Τουρκία προς την Ελλάδα· προκειμένου να εντοπίζονται, να ανιχνεύονται και να συλλαμβάνονται τα άτομα που διέρχονται παράνομα από τα σύνορα, το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από στοιχεία επιτήρησης ανοικτής θαλάσσης: υπεράκτια περιπολικά σκάφη, ελικόπτερα, αεροσκάφη σταθερών πτερύγων και άλλα μέσα, καθώς και επαρκή αριθμό χερσαίων περιπολιών στα νησιά.
 • Να διασφαλίσει, σε βραχύ ορίζοντα, επαρκείς περιπολίες ιδίως μεταξύ των νησιών, καθώς και επαρκή αριθμό περιπολικών σκαφών που να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ταχεία αντίδραση.
 • Να εξετάσει, με σκοπό τη διαμόρφωση σαφούς εικόνας της κατάστασης, το ενδεχόμενο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών και της ακτοφυλακής.

Ως προς τη διεθνή συνεργασία η Ελλάδα θα πρέπει:

 • Να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο με τις τουρκικές αρχές συνοριακού ελέγχου όπως ισχύει στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία.

Αναφορικά με τις διαδικασίες συνοριακών ελέγχων, η κυβέρνηση υποχρεούται:

 • Να εναρμονίσει τους συνοριακούς ελέγχους των πολιτών της ΕΕ με τη σύσταση της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τους πολίτες της ΕΕ που έρχονται από περιοχές υψηλού κινδύνου.
 • Να εντείνει τη χρήση σχετικών εργαλείων ανάλυσης εγγράφων ώστε να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό εντοπισμό περιπτώσεων απάτης όσον αφορά τα έγγραφα.
 • Να παρέχει στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλονται σε ενδελεχή έλεγχο δεύτερης γραμμής γραπτές πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τη διαδικασία του εν λόγω ελέγχου, σύμφωνα το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κώδικα συνόρων Σένγκεν.
 • Να χορηγεί θεωρήσεις σε πλήρη συμφωνία με τον κώδικα θεωρήσεων, ενσωματώνοντας τη φωτογραφία του αιτούντος θεώρηση στην αυτοκόλλητη θεώρηση.
 • Να διενεργεί ελέγχους σε κρουαζιερόπλοια βάσει των καταλόγων πληρώματος και επιβατών, σύμφωνα με το παράρτημα VI 3.2.3 β) του κώδικα συνόρων Σένγκεν (ΚΣΣ).
 • Να διενεργεί ελέγχους σε πλοία αναψυχής που έρχονται από τρίτες χώρες σε σημεία συνοριακής διέλευσης.
 • Να διεξάγει τους συνοριακούς ελέγχους των υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΣΣ, πραγματοποιώντας ιδίως συνεντεύξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου όπως ο σκοπός της διαμονής και τα μέσα διαβίωσης (ΣΣΔ Χίου).
 • Να εναρμονίσει τη διαδικασία ακύρωσης ή αναστολής θεώρησης στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κώδικα θεωρήσεων (ΣΣΔ Χίου).
 • Να λάβει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πρόσβαση των συνοριοφυλάκων του ΣΣΔ Σάμου στο iFado (επιγραμμικό μητρώο γνήσιων και πλαστών εγγράφων).

Διαβάστε εδώ και τις 50 συστάσεις της Κομισιόν προς τις ελληνικές αρχές