Στη Βουλή κατατέθηκε η διάταξη για τις διαφημιστικές δαπάνες και τις χορηγίες των τραπεζών.

Η διάταξη με όνομα «Διαφάνεια στις σχέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα» περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας :α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τη διάταξη, ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στην αλλοδαπή υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετησίως και σε ενοποιημένη βάση πληροφορίες για όλες τις πληρωμές που έγιναν εντός της οικείας οικονομικής χρήσης, ιδίως πληρωμές για λόγους διαφήμισης, προβολής ή προώθησης, συμπεριλαμβανομένων χορηγιών εφόσον αυτές έχουν ως αποδέκτη άμεσα ή έμμεσα ΜΜΕ ή αφορούν σε δωρεές χορηγίες και επιχορηγήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Δείτε το νομοσχέδιο (άρθρο 6)


TAGS