Κατατέθηκε στη Βουλή με ορισμένες τροποποιήσεις μετά τη δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο επέρχονται καινοτομίες στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με αντικειμενικό σκοπό την επιτάχυνση και βελτίωση της απονομής της Πολιτικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο διευρύνεται η υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την αύξηση των χρηματικών ορίων (ποσών).

Με άλλα λόγια, στα Ειρηνοδικεία θα υπάγονται προς επίλυση, διαφορές μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, αντί για του ποσού των 12.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και οι διαφορές από σύμβαση μίσθωσης με μηνιαίο μίσθωμα μέχρι 600 ευρώ, αντί των 450 που είναι σήμερα.

Στα Μονομελή Πρωτοδικεία θα υπάγονται διαφορές άνω των 20.000 και μέχρι 120.000 ευρώ και για μίσθωμα πάνω από 600 ευρώ.

Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία θα εκδικάζουν υποθέσεις με αντικείμενο από 120.000 ευρώ και πάνω. Έτσι, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση θα μειωθεί ο φόρτος των Πολυμελών Πρωτοδικείων και θα επέλθει η επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Επίσης, οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων θα κρίνονται κατ' έφεση από τα Μονομελή Πρωτοδικεία κι οι αποφάσεις των Μονομελών Πρωτοδικείων θα ελέγχονται από το Εφετείο, που θα έχει στη σύνθεσή του έναν μόνον εφέτη.

Παράλληλα, όλες οι αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήριο μονομελούς συνθέσεως, θα κρίνονται κατ' αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, που θα δικάζει με τριμελή σύνθεση και όχι από πενταμελή, όπως ισχύει σήμερα.

Με το νομοσχέδιο αναμορφώνεται το πλαίσιο για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών και η απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς παύει να είναι υποχρεωτική.

Αναλυτικότερα, παρέχεται η δυνατότητα συμβιβασμού στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους, καθ' όλη τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, ακόμη και όταν αυτή έχει αναβιώσει λόγω της άσκησης έφεσης.

Για την επιτάχυνση της Πολιτικής Δίκης, προβλέπεται ότι θα προηγείται η εκδίκαση των υποθέσεων εκείνων που δεν θα υπάρχει εμμάρτυρη απόδειξη, δηλαδή δεν θα καταθέτουν μάρτυρες.

Ακόμη, επισπεύδονται κι οι διαδικασίες στον Άρειο Πάγο, καθώς καταργείται η πολύπλοκη διαδικασία του προελέγχου των αιτήσεων αναιρέσεως από τον εισηγητή δικαστή, που επιβάρυνε αντί να αποφορτίσει τον Άρειο Πάγο, ενώ καταργείται και η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εφόσον η αναγνώριση τέτοιου δικαιώματος στον Εισαγγελέα και όχι στους διαδίκους απαξιώνει βασικές συνιστώσες της αστικής δίκης, καταστρατηγεί τις θεμελιώδεις αρχές της διαθέσεως και της ισότητας και εξυπηρετεί σκοπιμότητες.

Σε εφαρμογή τίθεται και η ηλεκτρονική δικηγορία, καθώς η κατάθεση και επίδοση δικογράφων θα μπορεί να γίνεται πλέον και με ηλεκτρονικό τρόπο. Νομοθετικά προβλέπεται από το παρελθόν η ηλεκτρονική δικηγορία, αλλά τώρα τίθεται σε εφαρμογή με το εν λόγω νομοσχέδιο, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη και η διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Ρύθμιση που κλείνει ένα "παραθυράκι" για την αποτροπή αθέμιτων συναλλαγών κατά τη διαδικασία των πλειστηριασμών, προβλέπει ακόμη το νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι μετά τη διαδικασία των γραπτών προσφορών, οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο οποίος, μετά την ολοκλήρωσή τους, προβαίνει στην κατακύρωση.

Εξ άλλου, το αυξημένο παράβολο για την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων δεν θα ισχύει για τις εκκρεμείς υποθέσεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που επιφέρει τροποποίηση σε ισχύουσα νομοθεσία.

  
Παρέχεται επίσης με το νομοσχέδιο η δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να διενεργούν μέρος της άσκησή τους, εκτός των άλλων δικαστηρίων και στα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 72, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα αναλογικά δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και ζητήματα που αναφέρονται στην ενίσχυση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και στην εργασιακή τους σχέση.