Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Οι προωθούμενες διατάξεις ικανοποιούν πολλά από τα αιτήματα των αγροτών γι αυτό και πολλοί εκτιμούν ότι η κατάθεση του ενόψει του νέου φορολογικού και ασφαλιστικού δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το νομοσχέδιο επιχειρείται μεταξύ άλλων, η ενοποίηση της νομοθεσίας γύρω από τους συνεταιρισμούς με στόχο την άρση διοικητικών παθογενειών και η δημιουργία των οικονομικών προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους μικρούς και μεσαίους αγρότες να επιβιώσουν στο σημερινό περιβάλλον της ακραίας ανταγωνιστικής παγκόσμιας αγοράς.

Στο νομοσχέδιο περιγράφονται οι διαδικασίες συγχώνευσης, πτώχευσης, λύσης και εκκαθάριση και οι ποινικές κυρώσεις κατά των προσώπων που υποπίπτουν στις παραβάσεις σχετικά με τον έλεγχο και τη λειτουργία τους.

Ορισμένες από τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι:

  • Επανακαθορίζεται ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων, που απαιτούνται για τη σύσταση ενός Αγροτικού Συνεταιρισμού ανά αντικείμενο δραστηριότητας.
  • Προβλέπεται διαδικασία σύστασης Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών.
  • Καταργείται το ελάχιστο ποσό του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου των 10.000 ευρώ. Το ύψος του συνεταιριστικού κεφαλαίου αποφασίζουν πλέον ελεύθερα τα μέλη του συνεταιρισμού, με βάση τα καταστατικά τους, καταβάλλοντας με την εγγραφή το 50% της συνεταιριστικής μερίδας και το υπόλοιπο εξοφλείται σε 1 έτος.
  • Καταργείται η χρηματοδότηση συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ.
  • Ορίζεται ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ως αυτόνομη εθελοντική ένωση προσώπων, όπως ορίζουν οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Δίνεται η δυνατότητα σύστασης από αυτόν Νομικών Προσώπων καθώς και η σύμπραξή του με άλλους φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών του.
  • Δεν προβλέπονται συνεταιριστικές βαθμίδες όπως στο παρελθόν, αλλά η δημιουργία Κλαδικών και Εθνικών Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών με αποφάσεις των ίδιων.
  • Απλοποιείται η σύσταση Αγροτικών Συνεταιρισμών με απλή καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου με πράξη του Ειρηνοδίκη.
  • Προβλέπεται η μετατροπή των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου.
  • Συνιστάται ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», με σκοπό τη χρηματοδότηση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση