Την τρίμηνη παράταση του αγγελιοσήμου φαίνεται πως εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το υπουργείο Εργασίας μελετάται μια ολιγόμηνη παράταση του αγγελιοσήμου, κάτι το οποίο, εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί πρόσφατα ο Γ. Κατρούγκαλος. 

Η κυβέρνηση, ωστόσο, περιμένει την έγκριση της τρόικας πάνω σε αυτή την απόφαση, διατυπώνοντας, ακόμα, τις επιφυλάξεις της για το αν τελικά θα μπορέσει να ''περάσει'' την παράταση.

Το αγγελιόσημο, ως οιονεί εργοδοτική εισφορά, κατά την κύρια λειτουργία του υποκαθιστά εργοδοτικές εισφορές. Ενδεχόμενη κατάργησή του και μετάβαση σε σύστημα τριμερούς χρηματοδότησης θα επιφέρει μια ριζική μεταβολή στη χρηματοδοτική βάση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αφού ο κύριος πόρος του θα υπολογίζεται όχι ως ποσοστό επί της καταβαλλόμενης διαφημιστικής δαπάνης (αγγελιόσημο), αλλά ως ποσοστό επί των καταβαλλόμενων αποδοχών των ασφαλισμένων (εργοδοτικές εισφορές).

Η μετάπτωση από το ένα σύστημα στο άλλο ενδέχεται να περιορίσει τα έσοδα σε βαθμό τέτοιο, που να θέσει σε κίνδυνο το ασφαλιστικό κεφάλαιο του Ταμείου.