Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διατεθούν περισσότερα κονδύλια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που λαμβάνουν εξαιρετικές δράσεις για το προσφυγικό.

Η σχετική πρόταση που υποστηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες ψηφίστηκε σήμερα  στην συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και είναι το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πέντε Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ στους οποίους συγκαταλέγεται και η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη.

Η ιδέα συζητήθηκε πρώτη φορά στην συνεδρίαση του Προεδρείου του ΕΛΚ στις αρχές Μαρτίου στην Κολωνία  όπου οι πέντε ευρωβουλευτές συναντήθηκαν προκειμένου να αναζητήσουν τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για χώρες που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες, όπως η προσφυγική κρίση, και λαμβάνουν δράσεις πάνω από τις δυνατότητες τους.

Η πρόταση στην οποία κατέληξαν μετά από μια σειρά συναντήσεων είναι απλή: Προκειμένου να ενισχυθούν κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα να  αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη κρίση μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα ποσά που δεν χρησιμοποιούνται από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., θα παραμένουν σε αυτόν και θα χρησιμοποιούνται για έκτακτες περιστάσεις, αντί να επιστρέφουν στα κράτη-μέλη που συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό. Κάθε χρόνο, περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ δεσμευμένα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής  Ένωσης δεν ξοδεύονται καθώς οι σκοποί για τους οποίους δεσμεύτηκαν δεν υλοποιούνται.

Η σχετική τροπολογία ψηφίστηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο της έκθεσης σχετικά με την προετοιμασία της αναθεώρησης του πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ε.Κ. στο Στρασβούργο.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας που ενσωματώθηκε , ως παράγραφος 53,  στο τελικό κείμενο έχει ως εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  είναι πεπεισμένο ότι οι πιστώσεις που αποδεσμεύονται σε όλους τους τομείς, λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των ενεργειών για τις οποίες είχαν προβλεφθεί, πρέπει να καθίστανται ξανά διαθέσιμες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· πιστεύει ακράδαντα ότι, δεδομένων των τρεχόντων περιορισμών που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών που αντιμετωπίζει η Ένωση, η διάταξη αυτή πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις αποδεσμεύσεις πιστώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις προς τούτο…»

Οι Ευρωβουλευτές που έλαβαν  την παραπάνω πρωτοβουλία είναι οι:

José Manuel Fernandes - Εισηγητής του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Marian Jean Marinescu - Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΕΛΚ για θέματα Προϋπολογισμού

Reimer Böge - Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΕΛΚ για θέματα Προϋπολογισμού

Lambert van Nistelrooij - Συντονιστής του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μαρία Σπυράκη - Μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ειδική εισηγήτρια του Προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα της Πολιτικής Συνοχής

Στη διαβούλευση που ξεκινά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Κομισιόν στόχος  είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να εκτελείται στο έπακρο, χωρίς απώλειες σε σχέση με τις αρχικές κατανομές ποσών. Τα αποδεσμευμένα ποσά του προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνονται εκ νέου διαθέσιμα προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις άμεσες και έκτακτες ανάγκες που ανακύπτουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως η προσφυγική κρίση.