Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Αιτιολογική έκθεση

Το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει:

  • Αλλαγές στον Τελωνειακό Κώδικα για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών
  • Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου
  • Εναρμόνηση της ελληνικής νομοθεσίας στην Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς
  • Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία τα άρθρα 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
  • Κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ