Σφοδρότατη αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης για τροπολογία που έγινε δεκτή από τον υπουργό Περιβάλλοντος Πάνο Σκουρλέτη και αφορούσε την ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων προς τα τελωνεία.

Έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τελικά ο κ. Σκουρλέτης αναγκάστηκε να αποσύρει την τροπολογία.

Διαβάστε στην επίμαχη τροπολογία:

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στις τελωνειακές αρχές από 1.6.2015 μέχρι 31.8.2015, προερχόμενες από Δηλώσεις προϊόντων που υπάγονται σε  Ε.Φ.Κ.,  οι οποίες δεν καταβλήθηκαν λόγω της τραπεζικής αργίας (ΠΝΠ της 28.6.2015 ΦΕΚ 65/28.6.15) και του περιορισμού στην κίνηση των κεφαλαίων καθώς και της πραγματικής οικονομικής αδυναμίας των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΑΡΘΡΟ…..

Βεβαιωμένες οφειλές στα τελωνεία που προέρχονται  από δηλώσεις προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ., οι οποίες υποβλήθηκαν από 1.6.2015 έως 31.8.2015, δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται από 2 έως και σε 48 δόσεις, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1 της Υποπαραγράφου Α2 της Παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107), με την προϋπόθεση η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και η καταβολή της πρώτης δόσης να πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.  Για τις περιπτώσεις αυτές, μετά την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση, οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων αίρονται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το τρία τοις εκατό (3%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). 

Αθήνα 4 Αυγούστου 2016

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μορφίδης Κωνσταντίνος