Κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Πολιτικής Αεροπορίας η τροπολογία που ορίζει τις αλλαγές στο ΕΤΜΕΑΡ, η οποία αποτελεί ένα από τα τελευταία εκκρεμή προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της υποδόσης των 2,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την τροπολογία, αυξάνεται το ύψος της εισφοράς των προμηθευτών για την ενίσχυση του λογαριασμού ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ανάγκες για αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού οι καταναλωτές. 

Ειδικότερα, με την τροπολογία, τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύουν, σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό Ενέργειας και ειδικότερα:

1. Αναπροσαρμόζεται, για το έτος 2017, η χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου για την ενέργεια και διαμορφώνεται στο εκατό τοις εκατό (100%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας (αντί 75% που ισχύει).

2. Ορίζεται ότι η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) Ιουνίου 2016 θα εκδοθεί μέχρι τις 20-10-2016, με σκοπό την εξάλειψη του λογιστικού χρέους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου μέχρι το τέλος του έτους 2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. (Κατά τα προβλεπόμενα, η εν λόγω απόφαση θα έπρεπε να είχε εκδοθεί έως 30-9-2016).

3. α. Αποσαφηνίζεται ότι οι αποφάσεις της ΡΑΕ, με τις οποίες αναπροσαρμόζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ, αποσκοπούν στην εξάλειψη του λογιστικού χρέους προηγούμενων ετών και λογιστικού ελλείμματος τρέχοντος έτους του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εφαρμόζονται οι αποφάσεις αυτές.

β. Προσδιορίζεται, ειδικά για το έτος 2017, ο χρόνος έκδοσης (ανά τρίμηνο αντί ανά εξάμηνο που προβλέπεται) των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ.

γ. Λαμβάνεται μέριμνα για την εξάλειψη, μέχρι το τέλος του έτους 2017, του λογιστικού χρέους του προαναφερόμενου Ειδικού Λογαριασμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Τα έσοδα από την εν λόγω ρύθμιση αναμένονται στα 45 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε την τροπολογία