Την χορήγηση αδειών δεκαετούς ισχύος με ενιαίο τίμημα 12 εκατ. ευρώ, ασυμβίβαστο των στελεχών τηλεοπτικών σταθμών σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις για άδεια πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά και ετήσιο έλεγχο του ΕΣΡ για την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προβλέπει, μεταξύ άλλων, η πρόταση νόμου που κατέθεσε σήμερα η Νέα Δημοκρατία για την ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου.

Η πρόταση ξεκινά καταρχήν με την πλήρη κατάργηση των άρθρων 1 έως 15 του ν.4339/2015 (νόμος Παππά), ενώ αναθέτει στο Ε.Σ.Ρ. τον καθορισμό του αριθμού όλων των ειδών τηλεοπτικών αδειών, όπως και την αποκλειστική αρμοδιότητα χορηγησής τους με ξεκάθαρη διαδικασία, με ενιαίο τίμημα για όλους τους παρόχους και περιοδικό τέλος χρήσης που θα ορίζεται από το ίδιο το Συμβούλιο.

Την ίδια στιγμή, η πρόταση της ΝΔ δίνει τη δυνατότητα στο ΕΣΡ να παρεκτείνει τον αριθμό των χορηγούμενων αδειών, εφόσον η ζήτηση καλύψει το υφιστάμενο όριο και ορίζει δεκαετή χρονική τους διάρκεια.

Παράλληλα, απαγορεύει τη συμμετοχή υποψηφίων που τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από το Δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, καθώς επίσης και σε όσους τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση.

Αποτρέπει, επίσης, την υπερσυγκέντρωση επιρροής και προβλέπει ότι άδεια μπορούν να λάβουν ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρείες της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης 

Η πρόταση της ΝΔ ορίζει, εξάλλου, σε 12 εκατ. ευρώ το τίμημα για την άδεια πανελλαδικής εμβέλειας και 3 εκατ. ευρώ για περιφερειακή, ενώ τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου και το σύνολο των μετοχών πρέπει να είναι ονομαστικοποιήμενες.

Προβλέπει επίσης ασυμβίβαστο των στελεχών τηλεοπτικών σταθμών σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, αλλά και περιορισμούς μεταξύ της ιδιότητας του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού μετόχου, μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους, με τις αντίστοιχες ιδιότητες σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις. 

Τέλος, προβλέπει έλεγχο προϋποθέσεων από το Ε.Σ.Ρ. κάθε Δεκέμβριο σε όλα τα αδειοδοτημένα κανάλια, σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου και ιδίως των ασφαλιστικών και φορολογικών, καθώς και εξαντλητικό έλεγχο των οικονομικών μέσων, σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω οικονομικά μέσα για τη στήριξη της επιχείρησης.