Μετατίθεται κατά έξι μήνες δηλαδή από 1/04/2017 (αντί 1/10/2016 που ισχύει σήμερα) η εφαρμογή της διαδικασίας για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζόμενων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται ότι από 1/4/2017 η τιμολόγηση για διαφημίσεις σε ΜΜΕ, διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο.

Εξαίρεση από την παραπάνω διάταξη επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:

α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 31/03/2017, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: i) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις και ii) σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30/06/207.

β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξκη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 31/03/2017. 

Η τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκο Παππά, θα ψηφιστεί με το νομοσχέδιο ενσωμάτωσης Οδηγιών για την ίση μεταχείριση προσώπων στην απασχόληση και στην εργασία, πιθανώς την επόμενη εβδομάδα. 

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση "η παράταση κρίνεται αναγκαία επειδή οι προθεσμίες, παρά τις παρατάσεις που δόθηκαν, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ασφυκτικές για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον διαφημιστικό τομέα και είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου»".

 

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την τροπολογία