ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας – Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του, ποιοι συμμετέχουν

Δημοσίευση 24 Απριλίου 2019, 16:00 / Ανανεώθηκε 6 Μαΐου 2019, 18:51
Έρχεται το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας – Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του, ποιοι συμμετέχουν
Facebook Twitter Whatsapp

Σε δημόσια διαβούλευση του πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών με το οποίο, ανάμεσα σε άλλα, συγκροτείται και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στο πολυνομοσχέδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, περιλαμβάνεται η ίδρυση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, θεσμού αναγκαίου για τη χάραξη στρατηγικής στον κρίσιμο αυτό τομέα. Ο νέος θεσμός, ο οποίος έχει χαρακτήρα συμβουλευτικού οργάνου του πρωθυπουργού ως προς τη χάραξη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και στρατηγικής, συμπληρώνει το ρόλο του ΚΥΣΕΑ, το οποίο παραμένει το βασικό κυβερνητικό όργανο λήψης τακτικών αποφάσεων και έγκρισης πολιτικών στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας.

Δείτε το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΞ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Η διάταξη για το ΣΕΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την συγκέντρωση και παροχή πληροφόρησης, την επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού στρατηγικής εθνικής ασφάλειας και την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης κρίσεων,

β) υποστηρίζει το συντονισμό υπό τον πρωθυπουργό όλων των συναφών με την εθνική ασφάλεια φορέων και συναρμόδιων κυβερνητικών οργάνων και υπηρεσιών

γ) προετοιμάζει και υποβάλλει μέσω του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του άρθρου 4 του παρόντος νόμου προς τον Πρωθυπουργό ετήσια έκθεση στρατηγικού σχεδιασμού με την ονομασία: «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας»

Στο πλαίσιο αυτό, θα συστηθούν στο γραφείο του πρωθυπουργού έξι οργανικές θέσεις μετακλητών επιστημονικών συνεργατών. Αυτοί σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείμενα με τα θέματα εθνικής ασφάλειας, πενταετή επαγγελματική εμπειρία και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Διορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, μετά από γνώμη του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία όταν λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία του τελευταίου.

β) Στο Συμβούλιο αποσπώνται, με απόφαση του Πρωθυπουργού και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εμπειρογνώμονες επί των θεμάτων αρμοδιότητας του που υπηρετούν σε οποιαδήποτε θέση και σχέση εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

γ) Το ΣΕΑ είναι δυνατόν να αναθέτει μελέτες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας κατανέμει το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του ΣΕΑ στους εξής τομείς:

α) Τομέας Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης, Ανάλυσης και Αξιολόγησης,

β) Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού,

γ) Τομέας Διαχείρισης Κρίσεων,

Στο ΣΕΑ λειτουργεί Γραμματεία Διοίκησης, η οποία στελεχώνεται από αποσπασμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας

Εκτός από το Συμβούλιο, συστήνεται και θέση Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος θα εισηγείται στον πρωθυπουργό ζητήματα σχεδιασμού της στρατηγικής και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Οργάνου.

Ειδικότερα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας:

α) συμβουλεύει και υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό ως προς τη διαμόρφωση της στρατηγικής και του σχεδιασμού επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας, καθώς και στον χειρισμό κρίσεων,

β) παρακολουθεί και εισηγείται στον Πρωθυπουργό σχετικά με το συντονισμό των πολιτικών που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας, γ) υποβάλλει στον πρωθυπουργό ετήσια απόρρητη έκθεση με παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση των κρίσιμων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, καθώς και την υποβολή προτάσεων σχεδίου αντιμετώπισής τους, στην οποία περιλαμβάνεται επίσης ετήσια ανάλυση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της χώρας

δ) έχει την ευθύνη για την σύνταξη και την εισήγηση προς το ΣΕΑ της ετήσιας έκθεσης στρατηγικού σχεδιασμού με την ονομασία: «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» και

ε) προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΣΕΑ.

Ο Σύμβουλος Ασφαλείας είναι τακτικό μέλος του ΚΥΣΕΑ.

Σύνθεση του ΣΕΑ

Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον τέσσερις φορές, ενώ οι εργασίες του είναι απόρρητες.

Στη βασική σύνθεση δια νόμου, συμμετέχουν

α) ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος

β) ο Υπουργός Εξωτερικών,

γ) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

δ) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

ε) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Κοινοβουλίου,

στ) ο Α/ΓΕΕΘΑ,

ζ) ο Διοικητής της ΕΥΠ,

η) ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών,

θ) ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και

ι) ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ως βασικός εισηγητής.

Εκτός των ανωτέρω, στη σύνθεση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας είναι δυνατόν να καλούνται με απόφαση του Πρωθυπουργού και άλλοι, κατά περίπτωση, αρμόδιοι Υπουργοί, στελέχη της διοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων ή ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΣΕΑ ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί ζητημάτων αρμοδιότητας του οργάνου. Παρουσιάζει την ετήσια έκθεση «Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας» σε ειδική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ).

Συντονισμός

1. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας παρακολουθεί και ενημερώνεται σχετικά με τις ενέργειες όλων των Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών επί των θεμάτων εθνικής ασφάλειας.

2. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες σχεδιασμού πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και κάθε άλλου εμπλεκόμενου Υπουργείου συνεργάζονται με το Σύμβουλο Ασφαλείας ως προς την επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού στρατηγικής, σεναρίων και διαχείρισης κρίσεων. Ο Σύμβουλος Ασφαλείας συνδράμει τα Υπουργεία για ζητήματα αρμοδιοτήτων τους που αφορούν την Εθνική Ασφάλεια. Μπορεί να ζητά πληροφορίες ή να εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό την υποβολή εκθέσεων ή αναλύσεων για ζητήματα που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας.

Ανασυγκροτείται το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

Κατά τα άλλα, με το νομοσχέδιο ανασυγκροτείται επίσης το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), με καταστατικές αρχές την αυτο-οργάνωση των Ελλήνων του εξωτερικού.

Τέλος, μετά από εσωτερική διαβούλευση πολλών μηνών εντός του υπουργείου Εξωτερικών, ανακοινώθηκε το νέο σχέδιο του Οργανισμού του, με πολλές θεσμικές καινοτομίες. Μεταξύ αυτών ενδεικτικά αναφέρεται η καθιέρωση για πρώτη φορά στοχοθεσίας και η σύνδεσή της με την αξιολόγηση, η ευθυγράμμιση των ρυθμίσεων του με τις γενικές διατάξεις του ασφαλιστικού και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, εκτός των εξαιρέσεων που απαιτεί η ειδική αποστολή του ΥΠΕΞ, η καθιέρωση εισαγωγής στο Διπλωματικό Σώμα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η διεύρυνση δικαιωμάτων, όπως αυτά που απορρέουν από το Σύμφωνο Συμβίωσης κ.ά.