Σειρά τροποποιήσεων και βελτιώσεων, που, όπως υπογράμμισε, είναι αποτέλεσμα της εξαντλητικής συζήτησης με τα κόμματα και τους ενδιαφερόμενους φορείς, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης στο νομοσχέδιο «Θεσμικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου-Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους». «Είμαι ανοιχτός και σε άλλες προτάσεις, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, στην Ολομέλεια», δήλωσε ο κ. Σκανδαλίδης, ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που συζήτησε το νομοσχέδιο. Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι διορθώσεις και αλλαγές λύνουν κυρίως πρακτικά θέματα και με την έννοια αυτή μπορεί η συμβολή τους να είναι ουσιαστική.

Ο κ. Σκανδαλίδης προανήγγειλε και την κατάθεση τροπολογίας για τις Ζώνες Υψηλής Παραγωγικότητας. Στόχος είναι να απαλλαχθούν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων από τη μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται κατά τις συμβολαιογραφικές πράξεις, μέχρι την εκπόνηση των χαρτών για τις Ζώνες Υψηλής Παραγωγικότητας. Όπως εξήγησε, το γραφειοκρατικό πλαίσιο σήμερα εμποδίζει απλές μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων σε Ζώνες Υψηλής Παραγωγικότητας.

   
Τροποποιήσεις

    Με τις αλλαγές που ανακοίνωσε στο νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

    · Αγροτικός Συνεταιρισμός είναι κάθε πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος έχει ως μέλη φυσικά πρόσωπα (το υπουργείο αφαιρεί τον όρο «αποκλειστικά» για τα φυσικά πρόσωπα που είχε προβλεφθεί στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, προκαλώντας αντιδράσεις και την παραίτηση του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ από το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ).

    · Δίνει έμφαση στις Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες, αν είναι ενταγμένες σε Συνεταιρισμούς, δεν χρειάζεται να έχουν δικό τους ΑΦΜ και εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

    · Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις είναι οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (σ.σ. απαλείφεται η πρόνοια να προέρχονται οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και από Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης).

    · Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι για 2 συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο μητρώο ως ανενεργοί, τίθενται σε εκκαθάριση. (σ.σ. με την αρχική διατύπωση η πρόνοια ήταν για 3 έτη).

    · Η Γενική Συνέλευση και το ΔΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγονται από το Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για το σκοπό αυτό κάθε 4 χρόνια. Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, με καθολική ψηφοφορία των μελών τους. Το μέτρο για την εκλογή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να υπολείπεται τουλάχιστον τους 500 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους για κάθε αντιπρόσωπο. Αν σε έναν ή περισσότερους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς τα μέλη είναι λιγότερα από 500, η ΠΑΣΕΓΕΣ ορίζει τους όμορους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που θα συμπληρώσουν τον συγκεκριμένο αριθμό που ρυθμίζει τα της εκλογής.

    · Εισάγεται νέα πρακτική ως προς τη χρηματοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, που οφείλουν να συνενωθούν σε μια, εάν θέλουν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται και γι΄ αυτό προβλέπονται και μεταβατικές διατάξεις για τη χρηματοδότηση (ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ, ΠΕΝΑ). Προβλέπεται, ειδικότερα, η επιχορήγηση μίας ενιαίας και ενωτικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Αποκλειστικά για την επιχορήγηση με βάση τα έσοδα του 2011 που έχει προβλεφθεί να δοθεί ποσοστό 0,60% στη ΓΕΣΑΣΕ και 0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ, με τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο υπουργός, ορίζεται ότι «σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενιαία και ενωτική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και για τις μεταγενέστερες επιχορηγήσεις, αυτές δίδονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συνομοσπονδία που βάσιμα επιδίωξε τη συνένωση του συνόλου των σχετικών οργανώσεων, άλλως δεν αποδίδεται».

    · Προβλέπονται και για τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, τα φορολογικά κίνητρα που είχαν προβλεφθεί για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και ορίζεται ότι «τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Αγροτικών Ενώσεων Συνεταιρισμών που εγγράφονται στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τα οποία διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών της ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στη συνεταιριστική οργάνωση.

    · Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού και Ομάδας Παραγωγών απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από 20 τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Στο καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού πρέπει να ορίζεται και η εδαφική επικράτεια του.

    · Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών ανέρχεται κατ΄ ελάχιστο στο ποσό των 30.000 ευρώ (σ.σ. με την αρχική διατύπωση ήταν 60.000 ευρώ).

    · Θα τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί αν κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως ανενεργοί και κατά τη δεύτερη αξιολόγηση εξακολουθούν να είναι ανενεργοί ή δεν έχουν συγχωνευθεί με άλλον ενεργό Αγροτικό Συνεταιρισμό.

    · Εξειδικεύεται η διαδικασία για το μεταβατικό στάδιο μετατροπής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικό Συνεταιρισμό.

    · Οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ) και οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) μπορεί να μετατραπούν σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ή κλαδικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, αλλιώς δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρίζονται στο μητρώο. Οι κλαδικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που θα προκύψουν από ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ μπορούν να λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο και μόνο ένας κλαδικός Αγροτικός Συνεταιρισμός για τους παραγωγούς του αντίστοιχου ομοειδούς προϊόντος.

    · Διευρύνονται οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά και στις Κοινοπραξίες και προβλέπεται οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν. Όμως οι εργαζόμενοι σε ΣΑΟ που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές ΣΑΟ.

    · Τα μέλη των ΔΣ των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των Κοινοπραξιών και Συνεταιριστικών Εταιρειών που θα μετατραπούν ή θα συγχωνευθούν, απαλλάσσονται από κάθε αστική ευθύνη για όλες της διαχειριστικές χρήσεις αλλά και από ποινικές ευθύνες εφόσον ο καταλογισμός σε βάρος τους δεν οφείλεται σε δόλια συμπεριφορά.