Ειδική δεκαμελής ομάδα εργασίας, η οποία αναλαμβάνει να παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου και την πορεία εφαρμογής των μέτρων του, συγκροτείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, η συγκεκριμένη ομάδα θα παρακολουθεί και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους, που στο τέλος Ιουλίου υπερβαίνουν τα 6,6 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην απόφαση, έργο της ομάδας εργασίας είναι:

- Η συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και η εβδομαδιαία αναφορά της πορείας εφαρμογής των μέτρων.

- Η επικαιροποίηση της δημοσιονομικής απόδοσης των μέτρων.

 - Η καταγραφή και ανάλυση της πορείας των ληξιπρόθεσμων και πληρωτέων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης και η υποβολή προτάσεων για αποτελεσματικότερες διαδικασίες μείωσής τους.

- Η επεξεργασία, ανάλυση και παρακολούθηση των κριτηρίων απόδοσης.