Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης «για να επικουρεί στο έργο του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης» συστήνεται με απόφαση που υπογράφουν οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, Θεόδωρος Πάγκαλος και Ευάγγελος Βενιζέλος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος (2011) θα καλυφθεί από τα υπόλοιπα των εγγεγραμμένων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ για το επόμενο έτος (2012) θα ανέρχεται στο ποσό των 802.495,00 ευρώ.   

Αναλυτικά η απόφαση, όπως έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει ως εξής:   

«Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων Ειδικών Συμβούλων Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Αποσπασμένων Υπαλλήλων του Δημόσιου ή Νομικού Προσώπου του Δημόσιου Τομέα.  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:   

1. Των άρθρων 55 παράγραφοι 1, 3, 4 και 6, 56, 57 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.4.2005).   

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ Α΄/27.11.1995.   

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011), αποφασίζουμε:   

1. Συνιστάται από 11 Νοεμβρίου 2011 Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για να επικουρεί στο έργο του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του οποίου η θέση συστάθηκε με το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ΦΕΚ 243/Α΄/11.11.2011).   

2. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται, για την εκπλήρωση του σκοπού του, 10 (δέκα) θέσεις Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και 5 (πέντε) ενιαίες θέσεις Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών.   

3. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο για την εκπλήρωση του σκοπού του, αποσπώνται μέχρι 5 (πέντε) Υπάλληλοι του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημόσιου Τομέα.   

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος (2011) θα καλυφθεί από τα υπόλοιπα των εγγεγραμμένων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού και για το επόμενο έτος (2012) θα ανέρχεται στο ποσό των 802.495,00 €. (Ε.Φ. 07.310 ΚΑΕ ομάδων 0200,0500,0700,0800 και 1000)   

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2011   

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».    Πηγή: 
capital.gr