Οριστικοποιούνται σήμερα στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου οι διατάξεις που θα περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο με τις παρεμβάσεις που απαιτεί η τρόικα. Σε αυτές προτείνεται να περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την δημιουργία εταιρειών δικηγόρων, η ταχύτερη κατά  6 μήνες απελευθέρωση των οδικών μεταφορών και οι αλλαγές στα ταξί, ρυθμίσεις που τελικά «κόπηκαν» από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκαν στην αλλαγή του χρόνου. Δεν είναι ακόμη βέβαιο αν μέρος του πολυνομοσχεδίου θα αποτελούν δύο πολύ επώδυνες -πολιτικά και κοινωνικά- παρεμβάσεις, για τις επικουρικές συντάξεις την εφεδρείας αλλά και για το εργασιακό. Δεν αποκλείεται τελικά να ακολουθήσουν με ξεχωριστό νόμο.

Στο φορολογικό πεδίο εκκρεμεί η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 60 δόσεις ή εναλλακτικά με μηδενικές ή πολύ χαμηλές προσαυξήσεις (εφάπαξ καταβολή συνεπάγεται μηδενισμό προσαυξήσεων, ενώ διαγράφεται το 90% αυτών σε περίπτωση καταβολής  του ποσού σε 2 με 12 μηνιαίες δόσεις).

Πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι στο ίδιο νομοσχέδιο προτείνεται να ενταχθεί διάταξη για την είσοδο εισπρακτικών εταιρειών, την  εφαρμογή νέων αντικειμενικών κριτηρίων  προσδιορισμού εισοδημάτων και καθαρών κερδών.

Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις που θα συζητηθούν είναι:

-Τεκμήρια «α λα καρτ»: επανέρχονται «από το παράθυρο» τα αντικειμενικά κριτήρια  με τα οποία θα προσδιορίζονται στο εξής τα ακαθάριστα έσοδα, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος ΦΠΑ για τους επιτηδευματίες. Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν στοιχεία όπως η περιοχή, ο πληθυσμός και τα έτη όπου όπου αυτοί δραστηριοποιούνται,  το ύψος των τραπεζικών τους καταθέσεων, οι δαπάνες, τα περιθώρια κέρδους  αλλά και πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ή και τρίτοι (π.χ. υποθηκοφυλακεία, δικηγορικά ή συμβολαιογραφικά γραφεία κ.λπ.).

-Εκπτώσεις έως 90% στις δόσεις των οφειλετών:  κατεβαίνει το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας ρύθμισης για όσους κάνουν (ή έχουν ήδη κάνει) ρύθμιση χρεών, στα 100 ευρώ τον μήνα αντί 500 και 1.000 που ίσχυε. Θα μπορούν να εξοφλήσουν σε 60 δόσεις, αν και υπάρχουν εισηγήσεις να φτάσουν στις 100.

Με τη ρύθμιση θα έχουν έκπτωση αναλόγως πώς θα πληρώσουν.

· με εφάπαξ εξόφληση απαλλάσσονται κατά 100% των προσαυξήσεων.

· για 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων.

· για 13 έως 24 δόσεις διαγράφεται το 75%.

· για 25 έως 36 δόσεις διαγράφεται το 60%.

· για 37 έως 48 δόσεις διαγράφεται το 45%.

· για 49 δόσεις και άνω διαγράφεται το 25%.

- Διευκολύνσεις πληρωμής για όσους έχουν ακίνητο: θα μπορεί να χροηγείται φορολογική ενημερότητα εφόσον ο οφειλέτης θέλει να πουλήσει ακίνητο, με τη δέσμευση πως θα εξοφλήσει το δημόσιο από τα έσοδα. Εναλλακτικά προτείνεται να μπορεί και να εκχωρεί στο δημόσιο τα εμπράγματα δικαιώματά του επί ακινήτων.

- Εισπρακτικές εταιρείες: Δημόσιο, δήμοι και ασφαλιστικά Ταμεία δύνανται να αναθέτουν σε εισπρακτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες το «κυνήγι» (ή την «ενημέρωση») των οφειλετών τους για τις οφειλές και τυχόν προγράμματα ρυθμίσεων οφειλών τους.

Πτωχευτικός Κώδικας: Η συζήτηση αίτησης για κήρυξη πτώχευσης είναι απαράδεκτη εάν το αργότερο σε 20 ημέρες από την κατάθεσή της στο δικαστήριο δεν κοινοποιηθεί αντίγραφο στη Δ.Ο.Υ. (καθώς και στη διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ) εκείνου του οποίου ζητείται η πτώχευση. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του τελωνείου αποστέλλει στον γραμματέα των πτωχεύσεων αναγγελία των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Δημοσίου.

Στο πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων που αφορούν τα φορτηγά και τους δικηγόρους, ρυθμίζονται θέματα Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών στο Δημόσιο, χρεών - δανειοδότησης και αναχρηματοδότησης δήμων, ενώ καταργούνται και περιττές επιδόσεις κατασχετηρίων σε περιπτώσεις πλειστηριασμών.

Όσον αφορά στα πρόστιμα στους διακινητές καυσίμων:

-σε περίπτωση μη καταχώρησης ή εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης (ΗΦΑΙΣΤΟΣ), εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί λαθρεμπορία,  επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
-
 για εκπρόθεσμη καταχώρηση ποσότητος:

αα) μέχρι 3.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ

ββ) από 3.000 έως 10.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 400 ευρώ

γγ) από 10.000 έως 30.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 700 ευρώ

δδ) άνω των 30.000 λίτρων επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα αυτά δεν επιβάλλονται στην περίπτωση που τα αρμόδια τελωνειακά όργανα κρίνουν με αιτιολογημένη απόφασή τους ότι οι αντίστοιχες παραβάσεις οφείλονται σε αντικειμενική δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος αποστείλει με φαξ τα στοιχεία της καταχώρησης στο αρμόδιο τελωνειακό όργανο εντός της νόμιμης προθεσμίας καταχώρησης.

Β) Σε περίπτωση μη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης, τα ανωτέρω πρόστιμα διπλασιάζονται. 

Γ) Σε περίπτωση υποτροπών τα πρόστιμα διπλασίαζονται και τριπλασιάζονται.

Δ) Σε περίπτωση που εντός μίας περιόδου χρήσης πετρελαίου θέρμανσης (Οκτώβριος-Απρίλιος) υποπέσει κάποιος σε μία ή περισσότερες παραβάσεις αυτού του είδους, οι οποίες θα αναλογούν στο 5% του συνόλου των φορολογικών παραστατικών που έχει υποβάλει στο σύστημα για την ίδια περίοδο, του αφαιρείται η άδεια.

Ε) Για περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση για υπαγωγή του στις παρούσες διατάξεις εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Με άλλες διατάξεις

-Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2%ο) στον δανεισμό μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που δανείζονται και βαρύνει τον δανειστή.

-Επεκτείνεται η χρήση του φορολογικού πιστοποιητικού, ώστε οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες

Περιορισμένης Ευθύνης που δεν ελέγχονται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, να ελέγχονται υποχρεωτικά πλέον από Φοροτέχνες - Ελεγκτές Ειδικών Προσόντων (ΦΕΕΠ) που εργάζονται σε Φοροελεγκτικές Εταιρίες, οι οποίοι χορηγούν ειδική Εκθεση Φορολογικών Ευρημάτων (ΕΦΕ). Οι ποινές των Φοροελεγκτικών Εταιριών και των Φοροτεχνών Ελεγκτών Ειδικών Προσόντων, είναι ανάλογες με αυτές των Νόμιμων Ελεγκτών και Ελεγκτικών Γραφείων που χορηγούν το Φορολογικό Πιστοποιητικό.


Πηγή: capital.gr/protothema.gr