Του Ι.Κ. Πρετεντερη 

ακΟύώ
από διάφορες πλευρές (ακόμη και κάποιες που θεω- ρούσα σοβαρές...) ότι η χώρα βρίσκεται περίπου σε κατάστα- ση κατοχής. Ενδιαφέρον. Διότι εγώ νόμιζα ότι βρίσκεται κυρί- ως σε κατάσταση χρεοκοπίας.

Να δεχΤώ, όμως, την ερμηνεία της κατοχής. Δεν υπάρχει αμ- φιβολία ότι είναι πρωτότυπη. Διότι η Ελλάδα είναι η μοναδι- κή κατεχόμενη χώρα στον κόσμο που θα κοστίσει στις δυνά- μεις κατοχής το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 310 δισ. ευ- ρώ συν 30 δισ. για τις ελληνικές τράπεζες – μιλάμε για πάνω από 140% του ΑΕΠ!

ΠΟλύ ΗλιθιεΣ μου φαίνονται αυτές οι δυνάμεις κατοχής. Με τόσο χρήμα θα μπορούσαν να κατέχουν κάτι πολύ καλύ- τερο, καταφανώς αξιολογότερο και ενδεχομένως πιο ευχάρι- στο από την Ελλάδα.

Τι ΣύΝεβΗ; Η μία εξήγηση είναι ότι πιάσαμε κορόιδα τους κα- τακτητές. Η άλλη ότι δεν υπάρχουν κατακτητές. κι ΟΤι Η ελλαδα ελευθέρως και οικειοθελώς έχει αποφασί- σει εδώ και δεκαετίες να ενταχθεί πρώτα σε μια οικονομική κοινότητα, μετά σε μια ενιαία αγορά, ύστερα σε μια νομισμα- τική ένωση με κοινό νόμισμα.

Ολα αύΤα συνιστούν ασφαλώς περιορισμό της κυριαρχίας της – σε αντίθεση, ας πούμε, με το Μαλάουι ή την Αλβανία που δεν γνωρίζουν τέτοιους περιορισμούς... Το ερώτημα εί- ναι αν το εθνικό μας όραμα προσωποποιείται από την Αλβα- νία ή το Μαλάουι.

ειΝαι αλΗθεια ότι οι περιορισμοί δεν προέκυψαν σήμερα. Αλλά έως τώρα δεν είχα δει να μας ενοχλούν ιδιαίτερα – πλην ορισμένων κομμουνιστών, για να είμαι δίκαιος... Τσεπώναμε τα «πακέτα Ντελόρ», τα «πακέτα Σαντέρ», τις επιχορηγήσεις και τις επιδοτήσεις χωρίς πολλούς αναστεναγμούς για τη χα- μένη εθνική αξιοπρέπεια.

ΠΟΤε εΝΟχλΗθΗκαμε; Οταν η ίδια Ευρωπαϊκή Ενωση στην οποία ελευθέρως μετέχουμε και από την οποία οικειοθελώς ει- σπράττουμε μάς υπενθύμισε ότι δεν έχουμε μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις, δηλα- δή, για να μην τιναχθεί στον αέρα το κοινό νόμισμα.

και ΤΟΤε μας πλημμύρισε η οργή και η αγανάκτηση. Ευλόγως. Πότε και ποιος έχει πει στον μέσο έλληνα πολίτη ότι δεν έχει μόνο δικαιώματα; Μόνο ένας στους επτά Ελληνες πληρώνει φόρους (σύμφωνα με τη «Monde»), αλλά δεν είδα κανέναν να διαδηλώνει εναντίον των έξι που δεν πληρώνουν.

διΟΤι Η φΟρΟλΟγια είναι στοιχειώδης υποχρέωση ενός πολίτη αλλά έξι στους επτά Ελληνες θεωρούν ότι μπορεί να ασκούν ακόμη και καθ’ υπερβολή τα δικαιώματα του πολίτη χωρίς τις υποχρεώσεις του. Να κόβει, δηλαδή, μονέδα η Ευ- ρωπαϊκή Ενωση για να την κάνουμε ό,τι μας γουστάρει. Σιγά ρε, που θα τους δώσουμε και λογαριασμό!

αΝΤιΣΤαΣΗ, λΟιΠΟΝ. Αλλά με το μαλακό. Διότι αν μας πά- ρουν σοβαρά οι δυνάμεις κατοχής μπορεί να αλλάξουν γνώ- μη. Και να μη μας κατέχουν πια


Πηγή: Τα Νέα