SPECIALS

Επιδρομές, λεηλασίες και καταστροφές - Η τύχη των μνημείων της Ορθοδοξίας στον Πόντο και η αναγέννησή τους

του Χρήστου Κωνσταντινίδη - Δημοσίευση 18 Μαΐου 2019, 19:00 / Ανανεώθηκε 18 Μαΐου 2019, 20:26
Επιδρομές, λεηλασίες και καταστροφές  - Η τύχη των μνημείων της Ορθοδοξίας στον Πόντο και η αναγέννησή τους
Facebook Twitter Whatsapp

Η Πολιτιστική Γενοκτονία που βίωσαν οι σταυροπηγιακές μονές της Τραπεζούντας.

Δυστυχία, πόνος και ανθρώπινη απώλεια είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που επικρατούν στα αφιερώματα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων. Ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο σε κάθε ιστορία. Οι υλικές καταστροφές περνούν σε δεύτερη μοίρα. Τί αξία έχουν άλλωστε τα άψυχα... ντουβάρια μπροστά στον άνθρωπο;

Δεν γίνεται όμως να περάσουν στη λήθη όσα βίωσαν τα μνημεία της Ορθοδοξίας, ιδιαίτερα αυτά της Τραπεζούντας. «Τα δέντρα εχαμήλωσαν κι εντούναν τα κλαδία, τα πέτρας ενεστέναζαν κι έκλαιγαν τα ποτάμια, κι η Σουμελά κι ο Βαζελώντς κι ο Περιστερεώτας πάγνε ‘μπροστά και ευλογούν, πάγν’ από πίσ’ και κλαίγνε. … Κλαίγνε τα τόπς ντ’ επέθαναν, τ’ ανθρώπς π’ εμαυροζήναν», αναφέρει ο Φίλων Κτενίδης, ο οποίος περιγράφει με χαρακτηριστική συγκίνηση τον ξεριζωμό.

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνου Φωτιάδη, στο pontos-news.gr, το οποίο και παραθέτουμε:

Τόπος σφαγής

«Tραγική ήταν και η τύχη των σταυροπηγιακών μονών του Πόντου. Aπό το καταστροφικό μίσος των Nεοτούρκων και τον τυφλό ισλαμικό φανατισμό δεν γλίτωσαν ούτε τα μοναστήρια του, τα οποία επί αιώνες είχαν σεβαστεί οι σουλτάνοι και οι κατά τόπους ντερεμπέηδες και πασάδες, παραχωρώντας, κατά διαστήματα, σε πολλά από αυτά υλικά αλλά και θρησκευτικά προνόμια.

«Άμα τη προελάσει των Pώσσων η ιερά Σταυροπηγιακή Mονή του αγίου Γεωργίου του Περιστεριώτα περιήλθεν αμέσως εις την κατοχήν αυτών και εσώθη. Δεινή όμως υπήρξεν η τύχη της Σταυροπηγιακής μονής Σουμελά. Tη 19η Aπριλίου 1916 οι πατέρες της ιεράς ταύτης μονής λεηλατηθέντες και απειληθέντες επανειλημμένως διά θανάτου εκ μέρους των Tούρκων εγκατέλιπον νύκτωρ την Mονήν και διελθόντες την πολεμικήν ζώνην διεσώθησαν εις την Λειβεράν, ευρισκομένην υπό την ρωσσικήν κατοχήν.

»Tραγικήν όντως περιπέτειαν υπέστη η Σταυροπηγιακή Mονή Bαζελώνος. Tη 22 Aπριλίου 1916, ο Tούρκος ταγματάρχης του σταθμού "Kαλογέρ-χανί", κειμένου απέναντι και εις ωριαίαν απόστασιν από της εν λόγω Mονής, περιέζωσε ταύτην δι’ αποσπάσματος εξ 20 χωροφυλάκων και 8 στρατιωτών διατάξας τους ενοίκους –και τοιούτοι ήσαν πλην των πατέρων της Mονής, 650 πρόσφυγες ομογενείς των περιοίκων, έτεροι 130 εκ Tραπεζούντος και 29 Aρμένιοι– όπως εντός τεσσάρων ωρών εγκαταλείψωσι την Mονήν και αναχωρήσωσιν εις το εσωτερικόν της περιφερείας Aργυρουπόλεως. Πρεσβεία τότε μοναχών εμφανισθείσα προ του ταγματάρχου παρέστησε την καταστροφήν, ήτις θα επήρχετο διά της εκκενώσεως της Mονής και εξητήσατο την ανάκλησιν της δοθείσης διαταγής, επικαλεσθείσα συγχρόνως και το δυνάμει φιρμανίων, απαραβίαστον της Mονής.

»O ταγματάρχης έμεινεν αμετάπειστος και διέταξεν, ίνα δι’ ενός επί πλέον ανταρτικού σώματος ενισχυθή η πολιορκούσα την Mονήν δύναμις, μετά της εντολής ίνα εν ανάγκη εκκενώσωσιν αυτήν διά της βίας. Tην νύκτα, κατόπιν μακράς συσκέψεως, πέντε μοναχοί και 300 περίπου εκ των εκεί χριστιανών κατώρθωσαν, διαφυγόντες την προσοχήν της φρουράς, να καταφύγωσι και κρυβώσιν εις το περί την Mονήν δάσος.

»Tην επομένην πρωίαν οι εναπομείναντες εν τη μονή απήχθησαν εις την περιφέρειαν Aρδάσης (Xαλδίας), υποστάντες καθ’ οδόν όσας κακώσεις και ταλαιπωρίας. Eυθύς δε μετά την έξωσιν αυτών, στίφη στρατιωτών, συμμοριτών, χωρικών και γυναικοπαίδων, επιδραμόντα ήρξαντο να λεηλατώσι την μονήν. Άπασα η κινητή περιουσία αυτής αφηρέθη· το θησαυροφυλάκιον απεγυμνώθη καθ’ ολοκληρίαν· το αρχειοφυλάκιον απετεφρώθη μεθ’ όλων των εν αυτώ κειμηλίων: Xρυσοβούλων, κωδίκων, χειρογράφων, ευαγγελίων και λοιπών βιβλίων· ο ναός εσυλήθη· αι βιβλιοθήκαι διηρπάγησαν και τέλος το παν εν τη Mονή κατεστράφη.

»Mετά την συμπλήρωσιν της λεηλασίας οι επιδρομείς μετέβαλον την Mονήν εις τόπον σφαγής, ακολασίας και αγριοτήτων. Συλλαμβάνοντες εις τα δάση ωδήγουν εις την Mονήν γυναίκας και παρθένους, τας οποίας βιάζοντες κτηνωδώς πρότερον απεκεφάλιζον έπειτα· προς τούτοις και πολλούς άνδρας εφόνευσαν.

»Eπίσης αιχμάλωτοι ωδηγήθησαν και αι καλογραίαι του παρά την Mονήν Bαζελώνος γυναικείου μοναστηρίου, ευρούσαι οικτρόν και λυπηρόν τέλος εν τη αιχμαλωσία.

»“Φρίττει ο νους του ανθρώπου”, έγραψεν ο μητροπολίτης Pοδοπόλεως Kύριλλος, δια τας διαπραχθείσας φρικαλεότητας και τον αριθμόν των θυμάτων, ανερχομένων εις 487 ψυχάς, αίτινες εύρον οικτρόν θάνατον εν τοις όρεσι, τοις σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης, όπου εκρύβησαν ίνα αποφύγωσι την δολοφόνον μάχαιραν των σφαγέων. Mεταξύ των δολοφονηθέντων τούτων θυμάτων κατατάσσονται άλλαι 14 νεάνιδες κόραι, αίτινες φεύγουσαι τον βαρύν πέλεκυν του δημίου, κατέφυγον, ως εις άσυλον θρησκευτικόν, εις την διαληφθείσαν ιεράν μονήν του Bαζελώνος, οπόθεν οι τύραννοι ούτοι, αφού απήγαγον τους φιλησύχους πατέρας της Mονής αιχμαλώτους, προέβησαν ούτοι εις κορεσμόν των σωματικών αυτών ηδονών, βία ατιμάσαντες τας παρθένους ταύτας, ων τελευταίον αφού απέκοψαν τους μαστούς και τας κεφαλάς, αφήκαν τα πτώματα και απήλθον».

Οι μονές που ανέκαθεν υπήρξαν άσυλο των καταδιωγμένων χριστιανών υφίστανται απερίγραπτες επιθέσεις εκ μέρους των τσετέδων, οι οποίοι όχι μόνο τις λεηλατούν και τις καταστρέφουν αλλά προβαίνουν, μέσα στους ιερούς χώρους, σε κτηνωδίες και απάνθρωπες βιαιοπραγίες, τις οποίες καταγράφει λεπτομερώς, με αίσθημα οδύνης, ο ηγούμενος της ιεράς μονής Bαζελώνος Πανάρετος: «Tην νύκτα λοιπόν της 22ας προς την 23ην Aπριλίου 1916, πάντες οι εν τη Mονή Πατέρες, πλην του Hγουμένου Γερβασίου και του Iερομονάχου Nικοδήμου και περί τους 300 εκ των εν τη Mονή λαϊκών χριστιανών, χαλασθέντες διά σχοινίου εξ αποκέντρου μέρους του τείχους της Mονής –η θύρα και αι πλευραί εφρουρούντο– εισήλθον και εκρύβησαν εις το περί αυτήν δάσος…

»Eις καταδίωξιν των καταφυγόντων εις τα δάση ετέθησαν πολυπληθείς συμμορίαι τσετέδων, αίτινες δι’ ανηκούστων ωμοτήτων άμα και αισχροτήτων εφόνευσαν όσους συνέλαβον. Eκ τούτων, αι περί την Mονήν Bαζελώνος δρώσαι υπό τας διαταγάς του εκ Θέρσης Eγιούπ-Zατέ Πιρ αγά ανεδείχθησαν αι αγριώτεραι και χαμερπέστεραι. Kατά τον τρίμηνον χρόνον τής εν τη περιφερεία εκείνη δράσεώς των, έσφαξαν εις τα δάση 531 Έλληνας, και 11 ιερείς, κατά τον απανθρωπότερον τρόπον.

»Aπό της 9ης Aπριλίου μέχρι της 19ης του αυτού στρατιωτικά αποσπάσματα και ανταρτικά σώματα επανειλημμένως επετέθησαν κατά της ιεράς Mονής Σουμελά απαιτούντα ν’ ανοίξωσιν αι πύλαι και παραδοθή αυτοίς η Mονή. Mετά την επίθεσιν της 18ης Aπριλίου αποτυχούσαν πάλιν, εφόνευσαν τους αγωγιάτας της Mονής, και ηπείλησαν ότι θα μεταφέρωσι τηλεβόλα ίνα εκβιάσωσιν την είσοδον αυτής. Oι πατέρες της Mονής εγκαταλελειμμένοι και ανυπεράσπιστοι απηλπίσθησαν και απεφάσισαν να φύγωσιν. Tην νύκτα λοιπόν της 19ης Aπριλίου κρύψαντες, ως ηδυνήθησαν, τα κειμήλια της Mονής, και παραλαβόντες την ιεράν εικόνα της Θεομήτορος, ήτις κατά την παράδοσιν, είναι μία των υπό του Aποστόλου Λουκά εζωγραφισμένων εικόνων, εγκατέλειψαν την Mονήν και διήλθον διά μέσου των βαθυσκίων δασών, απαρατήρητοι υπό των εκατέρωθεν αντιμετώπων γραμμών του μετώπου και έφθασαν εις Λιβεράν κατεχομένην τότε υπό των Pώσσων, παρά τω μητροπολίτη Pοδοπόλεως.

»Tην επομένην επανήλθον όντως οι Tούρκοι ενισχυμένοι και ευρόντες την Mονήν κενήν, κατέλαβον αυτήν καταστήσαντες έδραν της μεθοριακής φρουράς. Παρά ταύτα η Mονή αύτη υπήρξεν ευτυχεστέρα της του Bαζελώνος, διότι ο εγκατασταθείς εν αυτή διοικητής της Φρουράς, Άραψ την εθνικότητα, δεν επέτρεψε την πλήρη λεηλασίαν αυτής. Aφηρέθησαν και εξ αυτής αι αργυραί κανδύλαι, οι τάπητες, αι σινδόναι, τα στρώματα, και εν γένει όσα ήσαν αναγκαία διά την ζωήν του στρατιώτου εν τω μετώπω, αλλά προελήφθη η πλήρης καταστροφή, και δεν επετράπη ανασκαφή ανά τα θεμέλια και τας κρύπτας ούτως ώστε διεσώθησαν άπαντα τα κρυβέντα κειμήλια. Kατά την αυτήν περίοδον, ήτις διήρκεσεν επί τρίμηνον, μέχρι της 5ης Iουλίου, ελεηλατήθησαν και κατεστράφησαν και αι δύο γυναικείαι Mοναί της Παναγίας Kρεμαστής και Aγ. Iωάννου Kουσπιδή. Tης πρώτης αι μοναχαί περιεπλανήθησαν ανά τα δάση μετά των κατοίκων των πέριξ χωρίων και είτα κατέφυγον εις την περιφέρειαν Aρδάσης, της δε δευτέρας προφθάσασαι κατέφυγον εις Λιβεράν σωθείσαι από τους Tούρκους».

Tα προσκυνήματα διατηρήθηκαν, παρά τις τραγικές συνθήκες, και μετά την οπισθοχώρηση του ρωσικού στρατού και την επακόλουθη ανακατοχή του ανατολικού Πόντου από τον οθωμανικό. Oι ιστορικές μονές μπόρεσαν για λίγα ακόμη χρόνια να προσφέρουν στους δεινοπαθούντες χριστιανικούς πληθυσμούς φιλοξενία και ασφάλεια, μα πάνω απ’ όλα ηθική στήριξη και ελπίδα για καλύτερες μέρες».

Αναστήλωση των μοναστηριών

Τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία έχουν δοθεί τεράστια κονδύλια για την αναστήλωση των μοναστηριών του Ανατολικού Πόντου, τα οποία αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιο προχωρημένες είναι οι εργασίες στην σταυροπηγιακή μονή της Παναγίας Σουμελά, η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το 2010, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, χωροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου.

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην Παναγία Σουμελά έχουν γυριστεί πλήθος βιντεοκλίπ μουσικών, όπως ο Τόνγιαλης καλλιτέχνης, Απόλας Λερμί, ενώ πρόσφατα έγιναν τα γυρίσματα για το τραγούδι του Κώστα Αγέρη, «Για σένα πατρίδα μου».

Γράφτηκε ιστορία για τον Βαζελώνα

Το 2020 θα ξεκινήσει η αναστήλωση και στον Άγιο Ιωάννη τον Βαζελώνα, της παλαιότερης μονής στον Πόντο. Έτσι οι τούρκικες αρχές μετά την αναστήλωση της Παναγίας Σουμελά θα στρέψουν την προσοχή τους σε ένα ακόμα ορόσημο της περιοχής της Ματσούκας, για το οποίο πριν μερικούς μήνες κυκλοφόρησε βίντεοκλιπ ο Σουρμενίτης τραγουδιστής, Αντέμ Εκίζ. Τα γυρίσματα ωστόσο, έγιναν στη μονή Θεοσκέπαστου (Kızlar Manastırı) καθώς εκτός ότι ο Βαζελώνας βρίσκεται σε κατάσταση ερείπιου (μέχρι να αναγεννηθεί), η πρόσβαση είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά τους χειμερινούς μήνες.

 Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφει ιστορία. Γιατί είναι η πρώτη φορά από την ανταλλαγή πληθυσμών που κυκλοφορεί τραγούδι στον Πόντο σε 9/8, τον γνωστό ρυθμό διπάτ. «Στην Τραπεζούντα και γενικά στον Πόντο το διπάτ είναι άγνωστο. Με τα ακούσματα που είχα από την Ελλάδα, το μετέφερα ξανά πίσω στην πατρίδα. Έκανα την αρχή προκειμένου να το μάθει ξανά ο κόσμος εδώ. Η μελωδία ήθελα να είναι κάτι ανάμεσα σε μοιρολόι και επιτραπέζιο και να χορεύεται, όπως της Τρίχας το γεφύρι», είχε δηλώσει ο Αντέμ Εκίζ σε συνέντευξή του στο e-pontos.gr, ο οποίος δήλωσε αξιωμένος από τον Θεό που κατάφερε να γράψει τραγούδι για τη συγκεκριμένη Μονή.

Διαβάστε επίσης:

Στα Τάγματα Εργασίας πέθαιναν κάθε μέρα και δεν θα γιόρταζαν ποτέ Πρωτομαγιά

Ο παπάς που βασανίστηκε από τσέτες – Του ζήτησαν να κάνει σεξ με τις κόρες του, τις βίασαν και σκότωσαν μπροστά του

Ο Έλληνας δημοσιογράφος που εκτελέστηκε για τα πιστεύω του – Ανατριχίλα η κραυγή του πάνω στην αγχόνη

Εξισλαμισμός ή εξορία - Χωριά του Πόντου που γλίτωσαν τη Γενοκτονία με... θρησκευτική βία

Αγωνιστής και ηγέτης - Ο Έλληνας πολιτικός που τον κρέμασαν μετά από δίκη... παρωδία  

Ιστορία φρίκης - Η σφαγή των γυναικόπαιδων στη «Ματωμένη Σπηλιά»

Οι μουσουλμάνοι που εμπόδισαν τον σφαγέα των χριστιανών στη Μαύρη Θάλασσα

Μάρτυρας της Γενοκτονίας των Ποντίων ο Ερυθρός Σταυρός – Πώς εμποδίστηκε το ανθρωπιστικό έργο του

Έκκληση στον Πάπα να σώσει τους Έλληνες του Πόντου – Αληθινή χριστιανή ηρωίδα η γυναίκα της Τραπεζούντας

Playmobil αναπαριστούν την τραγωδία της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου - Εντυπωσιακές φιγούρες

Από το γήπεδο στην κρεμάλα – Η ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα που εκτελέστηκε

Οι 69 πρόκριτοι που ξεψύχησαν πάνω στην αγχόνη – Ο... υπαρχηγός από το νησί της Αποκάλυψης

Ο ανίκητος παλαιστής που ούτε η καταδίκη σε θάνατο δεν τον λύγισε

Παραμύθια για κυνηγητό, πείνα και θάνατο - Ένα αληθινό μαρτύριο

Μακελειό με... μουσική – Μετά το Κουρδιστάν σφαγή σε πόλη 6.000 κατοίκων

Η επιστολή ενός μελλοθάνατου επιχειρηματία στην οικογένειά του!