current views are: 31

29 Νοεμβρίου 2022
Δημοσίευση16:59

ΑΣΕΠ: Αυτός είναι ο τελικός αριθμός προσλήψεων – Χιλιάδες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

Οι θέσεις που θα καλυφθούν από τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Δημοσίευση 16:59’
ΑΣΕΠ

Οι θέσεις που θα καλυφθούν από τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Τον ακριβή αριθμό των μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο που θα καλυφθούν μέσω του πρώτου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, καθώς και την κατανομή τους στους φορείς ανά κλάδο και ειδικότητα, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 5.124, εκ των οποίων οι 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι στην κατανομή των θέσεων ανά υπουργείο περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά όλες οι θέσεις στην κεντρική υπηρεσία, τις γενικές και ειδικές γραμματείες, τις αποκεντρωμένες – περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς και τα ΝΠΔΔ, και ΝΠΙΔ που είναι υπό την εποπτεία του κάθε υπουργείου. Συγκεντρωτικά επίσης αποτυπώνονται και οι θέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στης ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου του διαγωνισμού, στον οποίο θα συμμετάσχουν όσοι επιτύχουν στο πρώτο στάδιο.

ΑΣΕΠ: Βήμα-βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει να συμπληρώσουν/υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής. Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση/προκήρυξη 2Γ/2022, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται επανεγγραφή. Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες>Εγγραφή/Είσοδος Μέλους» και στη συνέχεια εγγράφονται μέσω ΓΓΠΣΔΔ.

Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι επιλέγουν «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες>Εγγραφή/Είσοδος Μέλους» χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης με κωδικούς ΑΣΕΠ ή με ΓΓΠΣΔΔ «Συνδεθείτε με κωδικούς TAXISnet». Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι επιλέγουν τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες>Ξέχασα τον κωδικό μου».

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – Α’ Στάδιο

Οι υποψήφιοι δημιουργούν από τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες>Αίτηση» ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας «Νέα Αίτηση», όπου πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα στα αντίστοιχα πεδία τα προσόντα που διαθέτουν (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες κ.λπ.).

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ΑΣΕΠ ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης σε περίπτωση που ο κωδικός παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ακυρωμένο» ή «δεσμευμένο» σε άλλη αίτηση ή «νέο μη πληρωμένο» ή ο κωδικός παράβολου δεν έχει εκδοθεί για χρήση από το ΑΣΕΠ ή ο κωδικός παραβόλου είναι εσφαλμένος.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, η ημερομηνία υποβολής και η ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα» εμφανίζονται στον κατάλογο ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβληθείσα», πρέπει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην πρόσκληση/προκήρυξη ή/και στα σχετικά με την πρόσκληση/προκήρυξη Δελτία Τύπου/Ανακοινώσεις, από τον κατάλογο των ηλεκτρονικών αιτήσεων να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση».

Σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησης, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου για την ίδια πρόσκληση/προκήρυξη και την ίδια κατηγορία, οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό παραβόλου. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να εκδοθεί και να πληρωθεί νέος κωδικός παραβόλου. Στη συνέχεια, επιλέγουν «Νέα Αίτηση» για να δημιουργήσουν νέα αίτηση ή «Αντιγραφή» για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/συμπληρώσουν), και στο τέλος επιλέγουν εκ νέου «Οριστικοποίηση».

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για κλάδους/ειδικότητες μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ) στην οποία δηλώνει και τον/τους κλάδο/κλάδους/ειδικότητες στον/στους οποίους επιθυμεί να εξεταστεί. Η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων ή η σώρευση στην αίτηση κλάδων/ειδικοτήτων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Στην αίτησή του ο υποψήφιος επιλέγει την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Σε τι θα εξεταστούν

Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά απαντητικά φύλλα.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει το βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες: α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στο χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Ποια είναι η εξεταστέα ύλη

 • Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα – Ιεραρχία κανόνων δικαίου
 • Η μορφή του πολιτεύματος – Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία
 • Το κοινοβουλευτικό σύστημα – Σχέσεις των οργάνων
 • Κράτος δικαίου και ειδικότερα:
 • Κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαιωμάτων ομαδικής δράσης (αρ. 4-25 Σ)
 • Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (αρ. 26 Σ)
 • Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (αρ. 93, παρ. 4 και 100 Σ)
 • Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 103 Σ)
 • Οι πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου της έννομης τάξης
 • Σχέση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Θεμελιώδη δικαιώματα

 1. Έννοια και κατηγορίες δικαιωμάτων
 2. Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας
 3. Περιορισμοί των δικαιωμάτων
 4. Η αρχή της αναλογικότητας
 5. Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης
 6. Η αξία του ανθρώπου

Οργανα του κράτους –Οργάνωση της διοίκησης

 1. Βουλή
 2. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
 3. Πρωθυπουργός – Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα
 4. Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα
 5. Υπουργοί – Ευθύνη των μελών της κυβέρνησης
 6. Δικαστική λειτουργία
 7. Τα υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 8. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού
 9. Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγματικά κατοχυρωμένες, νομοθετικά προβλεπόμενες)
 10. Μορφές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση

Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)

 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 2. Συμβούλιο Υπουργών
 3. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημόσια πολιτική

 1. Εννοια της δημόσιας πολιτικής
 2. Τα βασικά στάδια διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής
 3. Ομάδες συμφερόντων – Η κοινωνία των πολιτών: ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών
 4. Αρχές καλής νομοθέτησης

Λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

 1. Βασικές αρχές της διοικητικής δράσης
 2. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων [Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007 όπως ισχύει), ΜΕΡΟΣ Β’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’, Δ’) και ΜΕΡΟΣ Γ’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’)]
 3. Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς υπαλλήλων του δημοσίου τομέα
 4. Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει, άρθρα 4-7, 13-21)

Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

 1. Ορισμοί ανοικτών δεδομένων – Γενικές αρχές
 2. Ψηφιακή διαφάνεια
 3. Ηλεκτρονικά έγγραφα
 4. Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών – Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης
 5. Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημόσιου τομέα

Μακροοικονομικά μεγέθη και εθνικοί λογαριασμοί

 1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Εννοια
 2. Κατά κεφαλή ΑΕΠ: Εννοια
 3. Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ΑΕΠ: Εννοια, τύπος
 4. Αιτίες αύξησης του ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής: Εννοια
 5. Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Εννοια
 6. Ανεργία (Εργατικό δυναμικό, απασχολούμενοι, άνεργοι): Εννοια – Ορισμοί σύμφωνα με ΕΛ.ΣΤΑΤ./EUROSTAT
 7. Πληθωρισμός: Εννοια, μορφές/διακρίσεις
 8. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Εννοια, περιγραφή/λειτουργία

Δημοσιονομική πολιτική

 1. Δημοσιονομική πολιτική: Περιγραφή/λειτουργία
 2. Προϋπολογισμός κράτους: Εννοια
 3. Πλεόνασμα και έλλειμμα Προϋπολογισμού: Εννοια, περιγραφή/λειτουργία
 4. Πρωτογενές έλλειμμα και πρωτογενές πλεόνασμα: Εννοια
 5. Δημοσιονομικό έλλειμμα και δημοσιονομικό πλεόνασμα: Εννοια
 6. Δημόσιο χρέος: Εννοια
 7. Έμμεσοι και άμεσοι φόροι: Εννοια
 8. Είδη φόρων: Εννοια, μορφές/διακρίσεις
 9. Φορολογική βάση – Φορολογικά συστήματα – Προοδευτική φορολογία: Εννοια
 10. Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή: Εννοια

Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση

 1. Οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση: Εννοια
 2. Διαφορά οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης: Περιγραφή/λειτουργία
 3. Βιώσιμη ανάπτυξη: Εννοια
 4. Φτώχεια (σχετική και απόλυτη): Εννοια κατά ΕΛ.ΣΤΑΤ./EUROSTAT, μορφές/διακρίσεις

ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ο υπολογισμός της βαθμολογίας

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων/δοκιμασιών γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟCR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, απαντήσεις. Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών. Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος/δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100.

Εφόσον εφαρμοστεί, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού, και αρνητική βαθμολόγηση, ο βαθμός θα προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις. Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδας. Η βαθμολογία στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αποτελείται από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που ο υποψήφιος συγκέντρωσε στα επιμέρους μαθήματα/δοκιμασίες αυτού.

Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, τα απαντητικά φύλλα όλων των συμμετεχόντων στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει τους πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να τους δημοσιοποιήσει.

Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοιχεία με βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη για την κατάταξή τους βαθμολογία βάσης στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό εγγράφονται σε πίνακα απορριπτέων. Ασκηση ενστάσεως δεν επιτρέπεται κατά της βαθμολογίας στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 2. ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 3. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
 4. ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
 5. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
 6. ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
 7. ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/
 8. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
 9. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ
 10. ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 11. ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 12. ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
 13. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 14. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
 15. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
 16. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 17. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ/
 18. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 19. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
 20. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 21. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 22. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
 23. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 24. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 25. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 26. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 27. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 28. ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
 29. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 30. ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
 31. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 32. ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
 33. ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 34. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
 35. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 36. ΤΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 37. ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
 38. ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
 39. ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ΓΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 40. ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
 41. ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/
 42. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 43. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 44. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 45. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 46. ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ/ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
 47. ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 48. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 49. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 50. ΤΕ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ
 51. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
 52. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 53. ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 54. ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 55. ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 56. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 57. ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 58. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 


σχετικα αρθρα