ΕΛΛΑΔΑ

Το Μεσοπρόθεσμο «ψαλιδίζει» τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Δημοσίευση 24 Ιουνίου 2011, 20:04 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Το Μεσοπρόθεσμο «ψαλιδίζει» τις προσλήψεις στο Δημόσιο
Facebook Twitter Whatsapp
Δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, η άμεση εφαρμογή της μίας πρόσληψης για κάθε δέκα αποχωρήσεις μόνιμου προσωπικού, για το 2011 και στη συνέχεια την εφαρμογή της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις μέχρι το 2015, η παράταση μέχρι και το τέλος του 2015 του διορισμού των επιτυχόντων στο ΑΣΕΠ (για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων μετά την 1/1/2009), αλλά και η μείωση των προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κατά 50%, για το τρέχον έτος και στη συνέχεια 10% κατ΄ έτος μέχρι το 2015, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, η άμεση εφαρμογή της μίας πρόσληψης για κάθε δέκα αποχωρήσεις μόνιμου προσωπικού, για το 2011 και στη συνέχεια την εφαρμογή της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις μέχρι το 2015, η παράταση μέχρι και το τέλος του 2015 του διορισμού των επιτυχόντων στο ΑΣΕΠ (για τους οποίους έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων μετά την 1/1/2009), αλλά και η μείωση των προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κατά 50%, για το τρέχον έτος και στη συνέχεια 10% κατ΄ έτος μέχρι το 2015, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Αναλυτικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι ο διορισμός των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων μετά την 1/1/2009, θα πραγματοποιείται βάσει σειράς επιτυχίας μέχρι την 31/12/2015.

Για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, προβλέπεται μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις μέχρι το 2015, εκτός από το τρέχον έτος, που θα ισχύσει η μία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις, ενώ σημειώνεται ότι οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου, που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, εφόσον η μισθοδοσία τους δεν επιβαρύνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για πρώτη φορά προβλέπεται όπως το τακτικό προσωπικό που απασχολείται σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ θα μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι και πέντε έτη. Επισημαίνεται δε ότι σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης.

Όπως είχαν προαναγγείλει οι τέως υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, το εξής τυχόν πλεονάζον προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το ΑΣΕΠ, με βάση αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια (όπως τυπικά προσόντα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.).

Το προσωπικό που περιλαμβάνεται στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης συνεχίζει να λαμβάνει για 12 μήνες από τον χαρακτηρισμό του ως πλεονάζοντος προσωπικού, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού του. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή των αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού διακόπτεται, εφόσον το προσωπικό αυτό συνάψει οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση.

Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω προσωπικό:

α) μπορεί να μεταφέρεται ύστερα από αίτησή του με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα, εφόσον υπάρχουν αιτήματα των φορέων αυτών για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους.

β) επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα.

γ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση.

δ) μπορεί κατ΄ εξαίρεση να αποχωρήσει με εθελουσία έξοδο με βάση ειδικό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.