ΕΛΛΑΔΑ

Οικοδομικές άδειες μέσα σε πέντε ημέρες

Δημοσίευση 27 Ιουλίου 2011, 14:26 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Οικοδομικές άδειες μέσα σε πέντε ημέρες
Facebook Twitter Whatsapp
Με διαδικασίες εξπρές, ακόμη και σε πέντε ημέρες, θα εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, www.opengov.gr.
Με διαδικασίες εξπρές, ακόμη και σε πέντε ημέρες, θα εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, www.opengov.gr. Την ευθύνη, μάλιστα, των μελετών, που υποβάλλονται, θα φέρει πλέον ο μηχανικός και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των δήμων θα ελέγχουν μόνον την πληρότητα του φακέλλου και της καταβολής των εισφορών υπέρ του μηχανικού.

Παράλληλα, δημιουργείται νέος ελεγκτικός μηχανισμός με ελεγκτές δόμησης, που θα διενεργούν ελέγγχους σε συγκεκριμένα στάδια της οικοδόμησης ενός κτιρίου και θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του ίδιου του υπουργείου. Οι πολεοδομίες, όπως λειτουργούν σήμερα, καταργούνται.

Το νέο σύστημα ορίζει δύο διαδικασίες, την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης.

Η πρώτη είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας.

Η άδεια δόμησης είναι αυτή, που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, οι οποίες περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες, που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων, εκτός αν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

Τα δικαιολογητικά στοιχεία και οι μελέτες, που απαιτούνται για:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης.

γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης, υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται:

    α) Αίτηση του ενδιαφερομένου με τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

    β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.

    γ) Στατική μελέτη.

    δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

    ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

    στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

    ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

    η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

    θ) Μελέτη καυσίμου αερίου.

    ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.

Σημειώνεται ότι η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επιπλέον, συστήνεται τμήμα στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ, με σκοπό την τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης.

Ακόμη, με κοινή απόφαση των αρμοδίων υπουργών και του υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται:

α) η λειτουργία διαδραστικής διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Πολεοδομική Νομοθεσία

β) ο τρόπος διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, που χορηγούν εγκρίσεις, και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις δημόσιες αρχές

γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων και δικαιολογητικών, που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών στοιχείων και τις εξπρές διαδικασίες, που υιοθετούνται, στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι:

1. Η έγκριση δόμησης χορηγείται εντός πέντε ημερών από την υποβολή των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών ύστερα από έλεγχο: α. του τίτλου ιδιοκτησίας, για τη διαπίστωση του χρόνου κατάτμησης σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα β. του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης σε ό,τι αφορά την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και των στοιχείων και των υπολογισμών, που αναγράφονται σ' αυτά, γ. της νομιμότητας κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο δ. των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Τονίζεται ότι ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους, από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς ΑΕΙ και μόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από τεχνικούς κατωτέρων βαθμίδων.

Παρατηρήσεις για ελλείψεις, ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο, διατυπώνονται με αιτιολογία στο φύλλο ελέγχου και καλούνται ο ιδιοκτήτης και ο μελετητής μηχανικός, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις - διορθώσεις, εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση για έγκριση δόμησης δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία, δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί.

2. Για την έκδοση της άδειας δόμησης, η Υ.ΔΟΜ. διαπιστώνει την πληρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου και ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων και η άδεια δόμησης εκδίδεται εντός δύο ημερών από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και μελετών.

3. Ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλεται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης δόμησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη χορήγησή της γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς.

4. Σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από Ελεγκτή Δόμησης του Κεφαλαίου Β’, ελέγχονται από την Υ.ΔΟΜ. όλες οι μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης.

5. Η έγκριση και η άδεια δόμησης έργου αποτελούν ενιαίο έντυπο. Με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται πρότυπο παράρτημα του ενιαίου εντύπου της έγκρισης δόμησης και της άδεια δόμησης. Οι εγκρίσεις και οι άδειες δόμησης αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.3861/2010. Οι άδειες κατεδάφισης δεν εκτελούνται πριν συμπληρωθούν 15 ημέρες από την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

6. Το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης, που υποβλήθηκαν για την έγκριση δόμησης, η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης αποστέλλονται από την Υ.ΔΟΜ. στον Ο.Κ.Χ.Ε. και στην Κτηματολόγιο Α.Ε.

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr