ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεργασία: Εργασιακή ασφάλεια ή ανασφάλεια;

Δημοσίευση 13 Μαΐου 2021, 13:00 / Ανανεώθηκε 19 Μαΐου 2021, 08:04
Τηλεργασία: Εργασιακή ασφάλεια ή ανασφάλεια;
Facebook Twitter Whatsapp

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας. Η δικηγόρος Σωτήρχου Γιούλη απαντά.

Η τηλεργασία αποτελεί πλέον την επιλεγείσα μορφή απασχόλησης που εν μέσω της πανδημίας, λόγω εξάπλωσης του ιού COVID-19, συνδυάζει την εξασφάλιση της ασφάλειας της υγείας αλλά ταυτόχρονα και την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας. Όπως όλα δείχνουν, η τηλεργασία τείνει να καθιερωθεί και μετά το πέρας της πανδημίας διαμορφώνοντας μία νέα εποχή στις εργασιακές σχέσεις και γενικότερα στο εργασιακό περιβάλλον. 

Η δικηγόρος Γιούλη Σωτήρχου απαντά στο newpost στο ερώτημα αν η τηλεργασία δημιουργεί εργασιακή ασφάλεια ή ανασφάλεια;

Η έννοια της τηλεργασίας, ως ειδικής μορφής απασχόλησης, προβλέπεται από το αρ. 1, παρ. 1 Ν2639/1998 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄ 66/11-05-2010): 1. Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ΄ οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες.

Στις παραγράφους 1-4 του άρθρου 5 Ν. 3846/2010 γίνεται ειδικότερη αναφορά όπου τίθενται οι ρυθμιστικές οδηγίες ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργασιακών σχέσεων υπό το καθεστώς αυτό:

1. Ο εργοδότης όταν καταρτίζει σύμβαση εργασίας για τηλεργασία, υποχρεούται να παραδίδει γραπτώς στον εργαζόμενο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας και ειδικότερα ως προς την ιεραρχική σύνδεση με τους προϊσταμένους του στην επιχείρηση, τα λεπτομερή καθήκοντά του, τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής, τον τρόπο μέτρησης του χρόνου εργασίας, την αποκατάσταση του κόστους που προκαλείται από την παροχή της (τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμός, βλάβες συσκευών κ.λπ.). Αν στη σύμβαση περιέχεται συμφωνία για τηλεετοιμότητα ορίζονται τα χρονικά της όρια και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του μισθωτού.

2. Αν κανονική εργασία μετατρέπεται σε τηλεργασία, καθορίζεται στη συμφωνία αυτή μια περίοδος προσαρμογής τριών (3) μηνών, κατά την οποία οποιοδήποτε από τα μέρη, μετά από τήρηση προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μπορεί να θέσει τέλος στην τηλεργασία και ο μισθωτός να επιστρέψει στην εργασία του σε αντίστοιχη θέση με αυτήν που κατείχε.

3. Ο εργοδότης αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση το κόστος που προκαλείται στον μισθωτό από τη μορφή αυτή εργασίας και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών.Παρέχει στον μισθωτό τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στις συσκευές που ανήκουν στον μισθωτό, εκτός εάν στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται διαφορετικά. Στη σύμβαση ή στη σχέση εργασίας ορίζεται ο τρόπος χρηματικής αποκατάστασης εκ μέρους του εργοδότη της χρησιμοποίησης του οικιακού χώρου εργασίας του μισθωτού. Με συλλογικές συμβάσεις προσδιορίζονται επίσης ειδικότερα πλαίσια για τη ρύθμιση του ίδιου ζητήματος.

4. Ο εργοδότης, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, πληροφορεί γραπτώς τον τηλεργαζόμενο για το πρόσωπο και για τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων του προσωπικού στην επιχείρηση.

Είναι γεγονός, πως ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθεί η προσπάθεια διατήρησης ισορροπίας μεταξύ της παροχής εργασίας και των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών. Ωστόσο, άξιο απορίας είναι εάν μιλούμε για μία κατ’ επίφαση ισορροπία χωρίς να αναλογιζόμαστε τους «έμμεσους» αλλά σοβαρούς περιορισμούς των εργασιακών δικαιωμάτων.

Πρωτίστως, θίγεται ο χρόνος εργασίας-ωράριο ακολουθώντας την ευελιξία που διέπει την ειδική αυτή μορφή απασχόλησης. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 ΠΔ 88/1999 ο χρόνος εργασίας ορίζεται ως κάθε περίοδος κατά, τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη, και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του.Στην πράξη, βέβαια, παρατηρείται η μη τήρηση του ορισθέντος ωραρίου καθώς ο εργαζόμενος επηρεασμένος από την χαλαρότητα του εργασιακού περιβάλλοντος συνεχίζει να παρέχει την εργασία του πέραν των συμφωνηθέντων ωρών ακόμη και ημερών (αργίες, άδειες) οπότε τίθενται εν προκειμένω και ερωτήματα που αφορούν τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου μισθού.Προς αποφυγή, λοιπόν, φαινομένων περιπλοκής της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και με σκοπό την εξισορρόπηση αυτών, καθίσταται αναγκαία η κατοχύρωση του δικαιώματος της ηλεκτρονικής αποσύνδεσης.Με τον τρόπο αυτό, ο εργαζόμενος κατόπιν του ωραρίου του δικαιούται να απέχει από οποιαδήποτε ψηφιακή επικοινωνία αφορώσα ψηφιακή κλήση, απάντηση σε e mail ή τηλεφωνική κλήση.

Το κόστος της τεχνικής υποστήριξης για την παροχή της εργασίας επιβαρύνει τον εργοδότη όπως ρητώς προβλέπεται.Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύψει το υψηλό κόστος της επιπλέον αγοράς εξοπλισμού όπως κάμερας, μικροφώνου, προγραμμάτων-λογισμικών εξ αποστάσεως εργασίας κλπ για να επιτευχθεί η ομαλή επικοινωνία με τους λοιπούς συναδέλφους ενώ επιβαρύνεται με τη χρονοβόρα διαδικασία εκπαίδευσης των εργαζομένων περί των νέων ρυθμίσεων και την επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων. Παρά τη ρητή πρόβλεψη, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εν συνόλω ο ψηφιακός εξοπλισμός καλύπτεται αμιγώς από τον εργαζόμενο, με τον τελευταίο να «πληρώνει ακριβά» χωρίς να υποχρεούται την επίτευξη της ομαλής απομακρυσμένης εργασίας κι επικοινωνίας.

Στο σημείο αυτό, θα ήταν σημαντικό να σημειωθεί πως θα ήταν αναγκαία η δημιουργία ειδικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της ανωτέρω επικοινωνίας (τηλεδιασκέψεις) που διεξάγεται τις περισσότερες φορές από τις κατοικίες και τους προσωπικούς χώρους των. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί η οποιαδήποτε σύγχυση και θα τεθούν τα όρια μεταξύ του τόπου εργασίας που είναι υπό τον έλεγχο του εργοδότη( παρ. 1ε, αρ. 3 Ν 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και ιδιωτικής ζωής «…Τόπος εργασίας: κάθε χώρος όπου βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη, …» ).

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η ρητή κατοχύρωση κάθε πτυχής του εργασιακού βίου και σχέσεων υπό τη νέα διαμορφωθείσα πραγματικότητα της τηλεργασίας ώστε να καθορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις και να προστατεύονται πλήρως τα δικαιώματα που απειλούνται από την «ευελιξία» των νέων συνθηκών εργασίας.

Σωτήρχου Γιούλη, Δικηγόρος, Κεδρηνού 3-7, Τ.Κ 114 75 Γκύζη - Αθήνα Τηλ./Φαξ: +30 210 7718420 Κιν.: +30 6937 194299 info@koutsoukoslaw.gr, www.koutsoukoslaw.gr

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr