ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα δώρα στο Δημόσιο

Δημοσίευση 7 Νοεμβρίου 2012, 08:15 / Ανανεώθηκε 7 Νοεμβρίου 2012, 08:15
Τέλος τα δώρα στο Δημόσιο
Facebook Twitter Whatsapp
Τέλος μπαίνει εντός του 2013 στα δώρα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα και παράλληλα το οικονομικό επιτελείο «ψαλιδίζει» σειρά αμοιβών τις οποίες λαμβάνουν σήμεραδημόσιοι υπάλληλοι και αιρετοί.
Τέλος μπαίνει εντός του 2013 στα δώρα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα και παράλληλα το οικονομικό επιτελείο «ψαλιδίζει» σειρά αμοιβών τις οποίες λαμβάνουν σήμεραδημόσιοι υπάλληλοι και αιρετοί.
Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο:

-Καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα επιδόματα εορτών και αδείας για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου , των ΟΤΑ και των άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου , καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου . Τα “δώρα” ανέρχονται σε 1.000 ευρώ μικτά τον χρόνο.

-Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η καταβολή των Κινήτρων Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα κίνητρα αυτά θεσπίστηκαν το 2011 με το ενιαίο μισθολόγιο αλλά ουδέποτε χορηγήθηκαν στους εργαζομένους.

-Από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά 50% επί του ποσού που θα καταβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

-Καταργείται η καταβολή αποζημίωσης στους αιρετούς από τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων και των λοιπών επιτροπών των Δημοτικών Συμβουλίων.

-Από τον Ιανουάριο του 2013 , οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

-Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα υπουργείου μειώνεται στις 3.000 ευρώ (από 3.200 ευρώ) και του Γενικού Γραμματέα υπουργείου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης πέφτει στις 3.450 ευρώ (από 3.700 ευρώ) .