ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενίσχυση κερδοφορίας για τον ΟΤΕ στο εννεάμηνο

Δημοσίευση 9 Νοεμβρίου 2012, 11:04 / Ανανεώθηκε 9 Νοεμβρίου 2012, 11:04
Ενίσχυση κερδοφορίας για τον ΟΤΕ στο εννεάμηνο
Facebook Twitter Whatsapp
Στα 109 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου ΟΤΕ το γ΄ τρίμηνο σημειώνοντας μικρή αύξηση 1% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ για το εννεάμηνο ο όμιλος κατέγραψε αύξηση κερδών 28% στα 308,8 εκατ. ευρώ.
Στα 109 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου ΟΤΕ το γ΄ τρίμηνο σημειώνοντας μικρή αύξηση 1% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ για το εννεάμηνο ο όμιλος κατέγραψε αύξηση κερδών 28% στα 308,8 εκατ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 1,178 δισ. ευρώ μειωμένος κατά 10,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Επίσης ο όμιλος κατέγραψε:
-Αύξηση ελεύθερων ταμειακών ροών, κατά 69%, στα €249 εκατ. το Γ’ τρίμηνο, €506 εκατ. το εννεάμηνο του 2012
-Μείωση εσόδων λόγω των μειώσεων τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας και έκτακτων επιδράσεων. Θετικές τάσεις στις λειτουργικές δραστηριότητες (μειωμένες απώλειες γραμμών, δυναμική αποδοχή του ΑDSL, αύξηση συνδρομών ΟΤΕ TV)
-Δραστική μείωση (-11%) λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των αποσβέσεων), με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 0,8 μον. του περιθωρίου προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο 36,5%
-Περαιτέρω μείωση καθαρού δανεισμού περισσότερο από €1 δισ. το 12μήνο

Οικονομικά μεγέθη ομίλου ΟΤΕ

Το Γ’ τρίμηνο του 2012 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 10,2%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διοίκησης. Εκτός από το συνεχόμενα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, το οποίο επηρεάζει τις δραστηριότητες τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας, η μείωση αντανακλά και τις σημαντικές μειώσεις των τελών τερματισμού στις περισσότερες από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο ΟΤΕ, οι οποίες υπολογίζονται στα €36 εκατ. από τα €133,7 εκατ. της μείωσης των εσόδων που σημειώθηκε το τρίμηνο.

Επίσης, τα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας Ελλάδας είχαν ενισχυθεί το Γ’ τρίμηνο του 2011 κατά €23 εκατ. από επιπλέον έσοδα λόγω των λήξεων συγκεκριμένων προσφορών στην καρτοκινητή. Αντιθέτως, η ευρεία αποδοχή των οικονομικών προγραμμάτων double play, τα οποία προωθήθηκαν στην Ελλάδα τον προηγούμενο Μάιο, οδήγησε σε μια περεταίρω μείωση των απωλειών γραμμών και βοήθησε τον ΟΤΕ να αποσπάσει περίπου το 60% των νέων συνδέσεων της συνολικής ελληνικής αγοράς ADSL το τρίμηνο, μία επίδοση που δεν είχε επιτευχθεί για αρκετά χρόνια.

Η σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας σημείωσε μείωση εσόδων κατά μόλις 4,1%, σημειώνοντας μία σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, η οποία αντανακλά μία αξιόλογη βελτίωση στα έσοδα λιανικής. Αναφορικά με τις διεθνείς δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, σημειώσαμε μείωση των εσόδων στην Βουλγαρία και σε αρκετά μικρότερο βαθμό στην Ρουμανία. Η μείωση οφείλεται και στις δύο χώρες κυρίως στις υπερβολικές μειώσεις των τελών τερματισμού. Στην Αλβανία η υψηλή απόδοση παρέμεινε στην ουσία αμετάβλητη σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης, ανήλθαν σε €752,6 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2012, σε σχέση με €844,7 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2011. Αυτή η κατά 10,9% μείωση στα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα οφείλεται άμεσα στα μέτρα μείωσης κόστους που πήρε ο ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού συνολικά μειώθηκαν κατά 9,9% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2011, με αξιοσημείωτη την κατά 17,7% μείωση της δαπάνης προσωπικού στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους, η οποία υπερβαίνει τις τάσεις μείωσης των εσόδων, ο Όμιλος σημείωσε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA της τάξεως του 36,5% το τρίτο τρίμηνο του 2012, το υψηλότερο περιθώριο που έχει σημειωθεί από το πρώτο τρίμηνο του 2010, ενισχυμένο σε σύγκριση με το 35,7% του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,4% το τρίμηνο σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2011, φτάνοντας τα €109,0 εκατ. Εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών και κεφαλαιακών κερδών (δαπάνες πρόωρης συνταξιοδότησης, κέρδη από την πώληση της Telekom Serbia), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε €308,8 εκατ., αυξημένα κατά 28,1% σε σύγκριση με €241,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2011.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν σε €106,9 εκατ. (ή 9,1% των εσόδων), μειωμένες κατά 37,5% από το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (€171,0 εκατ. ή 13,0% των εσόδων, το Γ’ τρίμηνο του 2011). Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €34,1 εκατ., €8,9 εκατ. και €62,1 εκατ. αντίστοιχα.

Στο τρίμηνο, οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €356,1 εκατ., σε σχέση με €318,6 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2011, αυξημένες κατά 11,8%. Η αύξηση αυτή των ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της περιόδου αντανακλά τη βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης, καθώς και τις χαμηλότερες πληρωμές σε τόκους και φόρους, και τις μειώσεις στις πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού, για λογαριασμό νεότητας και προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης.

Οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε €249,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2012, αυξημένες κατά 68,8% ή κατά €101,6 εκατ. σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2011. Λόγω των ισχυρών ταμειακών ροών, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε περισσότερο από €1,0 δισ. ή 25,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας σε λιγότερο από €3,0 δισ. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ο Όμιλος ΟΤΕ κατείχε βραχυπρόθεσμα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία, συνολικού ύψους €84,3 εκατ.

Προοπτικές

Τους τελευταίους μήνες του 2012 ο ΟΤΕ αναμένει να διατηρηθεί η πίεση στα έσοδα, ως αποτέλεσμα των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, του έντονου ανταγωνισμού και των μειώσεων των τελών τερματισμού που επιβάλλει η Ρύθμιση σε ορισμένες αγορές. Η απαρέγκλιτη εφαρμογή των προγραμμάτων συγκράτησης κόστους αναμένεται να βοηθήσει τον Όμιλο να μετριάσει την επίδραση της μείωσης των εσόδων στην κερδοφορία του και τη χρηματοοικονομική του απόδοση. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να πρωτοπορεί σε όλους τους τομείς ώστε να υποστηρίξει τη ροή των εσόδων, να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους και να διατηρήσει την ηγετική θέση του ονόματός του στην αγορά. Μετά το τελευταίο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης, ο ΟΤΕ θα αναζητήσει νέους τρόπους μείωσης κόστους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε τα εξής: «Είμαστε ικανοποιημένοι με τις ισχυρές επιδόσεις μας και το Γ’ τρίμηνο του έτους, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Παρά την πίεση που άσκησαν Σελίδα 2 από 11 στα έσοδα τόσο η πορεία της οικονομίας όσο και τα εξόχως χαμηλότερα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στις περισσότερες από τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, η συνεχής προσπάθειά μας για έλεγχο του κόστους οδήγησε σε αύξηση του περιθωρίου προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας στο 36,5%. Τα καθαρά κέρδη επίσης αυξήθηκαν. Η έντονη προσπάθεια της Διοίκησης για δημιουργία ταμειακών ροών οδήγησε σε σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €212 εκατ. το τρίμηνο, με τη συνολική μείωση του δανεισμού να ξεπερνά το €1 δισ. τους τελευταίους 12 μήνες. Σημειώνουμε ταχεία πρόοδο στα σχέδια αναχρηματοδότησής μας, καθώς έχουμε ήδη λάβει δεσμεύσεις για την αναχρηματοδότηση μισού περίπου δισ. ευρώ του κοινοπρακτικού μας δανείου και είμαστε βέβαιοι ότι τα θέματα θα κλείσουν εντός χρονοδιαγράμματος έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι εμπορικά έχουμε ανακτήσει έδαφος και ότι οι πελάτες μας πλέον αναγνωρίζουν την αξία των προϊόντων και υπηρεσιών του ΟΤΕ. Τα επόμενα τρίμηνα θα δούμε αποτελέσματα με την προώθηση νέων προϊόντων, από τα οποία ξεχωρίζει η προγραμματισμένη εμπορική διάθεση του VDSL. Επιταχύνουμε τη διαδικασία του μετασχηματισμού της επιχείρησης, όπως αποδεικνύεται και από την υλοποίηση νέου προγράμματος οικιοθελούς αποχώρησης, το οποίο επίσης ανακοινώνεται σήμερα. Το πρόγραμμα μειώνει σημαντικά το κόστος της εταιρείας ενώ παράλληλα συμβάλει και στην απαραίτητη ανανέωση του εργατικού μας δυναμικού.