ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων στις 16 Νοεμβρίου

Δημοσίευση 9 Νοεμβρίου 2012, 14:31 / Ανανεώθηκε 9 Νοεμβρίου 2012, 14:31
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων στις 16 Νοεμβρίου
Facebook Twitter Whatsapp
Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, διάρκειας: 4 εβδομάδων, ποσού 2.125 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ λήξεως 14 Δεκεμβρίου 2012. 13 εβδομάδων, ποσού 1.000 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ λήξεως 15 Φεβρουαρίου 2013.
Την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, διάρκειας: 4 εβδομάδων, ποσού 2.125 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ λήξεως 14 Δεκεμβρίου 2012. 13 εβδομάδων, ποσού 1.000 ε­κατομ­μυρίων Ευρώ λήξεως 15 Φεβρουαρίου 2013.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.