ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας OTE-COSMOTE

Δημοσίευση 24 Ιουλίου 2014, 11:55 / Ανανεώθηκε 24 Ιουλίου 2014, 11:32
Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας OTE-COSMOTE
Facebook Twitter Whatsapp

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκδόθηκε ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 που είναι ο δεύτερος κοινός Απολογισμός OTE- COSMOTE, σε συνέχεια του πρώτου κοινού Απολογισμού του 2012 και των αντίστοιχων Απολογισμών που δημοσίευαν οι εταιρείες, από το 2005 έως το 2011. 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκδόθηκε ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 που είναι ο δεύτερος κοινός Απολογισμός OTE- COSMOTE, σε συνέχεια του πρώτου κοινού Απολογισμού του 2012 και των αντίστοιχων Απολογισμών που δημοσίευαν οι εταιρείες, από το 2005 έως το 2011. 

Οι εταιρείες εκδίδουν κοινό Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) στο πλαίσιο της λειτουργικής ενοποίησης τους. 

Φέτος, ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας, δημοσιεύεται εξολοκλήρου διαδικτυακά σε μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τον ΟΤΕ και την COSMOTE, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με περιβαλλοντική σημασία.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου . 

Ο Απολογισμός καλύπτει τις λειτουργίες και τη δραστηριότητα του OTE Α.Ε. και της COSMOTE Α.Ε στην Ελλάδα. 

Οι βασικοί δείκτες χρηματοοικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των εταιρειών για το 2013 παρουσιάζονται παρακάτω. 
 

Οι στόχοι για το 2014

Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ


OTE-COSMOTE: Περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικότητας με τη συμμετοχή στη διαδικασία περισσότερων μερών.
OTE-COSMOTE: Ανάπτυξη Πολιτικής ΕΥ.
OTE-COSMOTE: Έκδοση ετήσιου Απολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες GRI G4.
OTE-COSMOTE: Ενίσχυση της χρήσης των ψηφιακών μέσων για την επικοινωνία επίδοσης και απολογισμών EY.

Διαχείριση Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

OTE-COSMOTE: Ευθυγράμμιση όλων των αξιολογήσεων και εκτιμήσεων των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ  κάτω από ένα κοινό επιχειρηματικό πλαίσιο και μια ενιαία μεθοδολογία διαχείρισης εταιρικών κινδύνων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, αλλά και ο έλεγχος που ασκείται από άλλες μονάδες της εταιρείας.
OTE-COSMOTE: Καθιέρωση μιας κοινής μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών του ομίλου για την ανάπτυξη του τοπίου κινδύνων (landscape) του Ομίλου
OTE-COSMOTE: Πιστοποίηση με το ISO ERM 31000 μέχρι το τέλος του 4ου τριμήνου του 2014.
OTE-COSMOTE: Ανάπτυξη συστήματος και μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων, που θα αποτελούν μέρος της καθημερινής εργασίας όλων των επιχειρηματικών μονάδων.
OTE-COSMOTE: Πιστοποίηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Anti-Trust Compliance Program).
OTE-COSMOTE: Διαδικασία για την έναρξη, την υιοθέτηση και την εφαρμογή του BS 10500 (Βρετανικό Πρότυπο για «Σύστημα Διαχείρισης Πρακτικών Αντιμετώπισης της Δωροδοκίας (Anti-Bribery Management System)»).

Εσωτερικός Έλεγχος

OTE-COSMOTE: Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου θα εκτελέσει περίπου 50 ελέγχους που έχουν προγραμματιστεί για το 2014, δίνοντας προτεραιότητα στις διαδικασίες που επηρεάζουν τους πελάτες, τις νέες πηγές εσόδων και το μοντέλο λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ote-cosmote-cr2013.gr