ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα χρέη: Πώς θα εντάσσονται στη ρύθμιση των 24-48 δόσεων

Δημοσίευση 14 Δεκεμβρίου 2019, 08:00 / Ανανεώθηκε 14 Δεκεμβρίου 2019, 08:26
Έκτακτα χρέη: Πώς θα εντάσσονται στη ρύθμιση των 24-48 δόσεων
Facebook Twitter Whatsapp

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30 ευρώ, ενώ ο ακριβής αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια

Όλα τα χρέη από πρόστιμα της τροχαίας, του δήμου ή της πολεοδομίας τα οποία μεταφέρονται και βεβαιώνονται στις ΔΟΥ, όλα τα πρόστιμα που επιβάλλονται έπειτα από φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, καθώς επίσης και όλες οι οφειλές από φόρους κληρονομιάς θα μπορούν να ρυθμίζονται από τον Ιανουάριο σε 24 έως 48 μηνιαίες δόσεις με τη νέα «πάγια ρύθμιση» που προβλέπει το πρόσφατα ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο. Στη ρύθμιση αυτή θα μπορούν να υπαχθούν ακόμη και χρέη των παραπάνω περιπτώσεων που ήδη έχουν βεβαιωθεί, αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα αρρύθμιστα.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», με βάση το άρθρο 43 του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νομοσχεδίου, από την 1η-1-2020 και μετά οι οφειλές που προέρχονται από έκτακτες αιτίες, έχουν ήδη βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα τελωνεία, αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία ήταν σε ισχύ την 1η-11-2019, καθώς επίσης και οι προερχόμενες από έκτακτες αιτίες οφειλές οι οποίες βεβαιώνονται στο εξής στις ΔΟΥ και στα τελωνεία δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών, πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30 ευρώ, ενώ ο ακριβής αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα:

1) Για οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής (του αθροίσματος αρχικού ποσού οφειλής, των ήδη συσσωρευμένων προσαυξήσεων και των τόκων της νέας ρύθμισης) και με βάση:

* είτε τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, 

* είτε το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Το ποσό εισοδήματος που θα λαμβάνεται υπόψη (ο μέσος όρος της τελευταίας τριετίας ή το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου έτους) θα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Για το τμήμα του εισοδήματος:

α) από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%,
β) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με 6%,
γ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με 8%,
δ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με 10%,
ε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με 12%,
στ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με 15%,
ζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με 20%,
η) πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Καθένας από τους ανωτέρω συντελεστές θα μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη κατά μία εκατοστιαία μονάδα για ένα τέκνο, κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες για δύο τέκνα και κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το ποσό που θα προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει της παραπάνω κλίμακας συντελεστών (το άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές) θα ανάγεται σε μηνιαία βάση, κατόπιν διαίρεσής του με το 12. Στη συνέχεια το συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής θα διαιρείται με το ποσό που θα έχει προκύψει από την αναγωγή σε μηνιαία βάση. Ο αριθμός των δόσεων θα προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της τελευταίας αυτής διαίρεσης, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, το οποίο ανέρχεται σε 30 ευρώ. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, θα χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης.

2) Για οφειλέτες που είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση:

* τον μέσο όρο των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων των τριών τελευταίων πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών ετών για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή

* τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα.

Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της τελευταίας τριετίας και των συνολικών ακαθάριστων εσόδων του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους θα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Για ποσό εσόδων:

α) από 0,01 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ με συντελεστή 5%,
β) από 1.000.000,01 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ με συντελεστή 7%,
γ) από 1.500.000,01 ευρώ και άνω με συντελεστή 10%.

Οι μαθηματικές πράξεις με τις οποίες θα προκύπτουν ο αριθμός των δόσεων και το ύψος των δόσεων είναι ίδιες με εκείνες που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα.

Εναλλακτικά, για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων και του ύψους κάθε μηνιαίας δόσης, σε περίπτωση αίτησης για ρύθμιση εκτάκτου χρέους, θα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα καθορίζεται από τη φορολογική διοίκηση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος των 24, υπό τον περιορισμό ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Ο οφειλέτης θα μπορεί πάντως να επιλέξει δόσεις λιγότερες των 24.