ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PRODEA Investments: Κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο 2020

Δημοσίευση 25 Σεπτεμβρίου 2020, 14:00 / Ανανεώθηκε 28 Σεπτεμβρίου 2020, 14:58
PRODEA Investments: Κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο 2020
Facebook Twitter Whatsapp

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 52,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 έναντι 54,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε 81,2 εκατ. ευρώ έναντι 79,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (αύξηση 2,2%).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 52,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 έναντι 54,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019.

κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε 33,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 έναντι 32,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχο περίοδο του 2019. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,5 εκατ. ευρώ έναντι 112,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2020 σε 28,6 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 28,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019 (αύξηση 0,4%).

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2020 ανήλθε σε 1.365,6 εκατ. ευρώ ή 5,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.419,3 εκατ. ευρώ και 5,56 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Την 30η Ιουνίου 2020 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 374 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.292 χιλ. τ.μ. Τριακόσια τριάντα (330) ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές
υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, 26 βρίσκονται στην Κύπρο, 14 ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία. Η εύλογη αξία των ακινήτων του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020 ανερχόταν 2.218,4 εκατ. ευρώ (31.12.2019: 372 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας 2.224,8 εκατ. ευρώ).