ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαρθωτικές αλλαγές της Διαμαντοπούλου αύριο στο υπουργικό

Δημοσίευση 28 Δεκεμβρίου 2010, 16:35 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Διαρθωτικές αλλαγές της Διαμαντοπούλου αύριο στο υπουργικό
Facebook Twitter Whatsapp

Σχέδιο νόμου με διαρθρωτικές αλλαγές στις δομές υποστήριξης του παιδαγωγικού και ψηφιακού σχεδιασμού του υπουργείου Παιδείας αλλά και η πρόταση για τα πειραματικά - πρότυπα σχολεία είναι μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητηθούν στην ατζέντα του αυριανού υπουργικού συμβουλίου.

Σχέδιο νόμου με διαρθρωτικές αλλαγές στις δομές υποστήριξης του παιδαγωγικού και ψηφιακού σχεδιασμού του υπουργείου Παιδείας αλλά και η πρόταση για τα πειραματικά - πρότυπα σχολεία είναι μεταξύ άλλων τα θέματα που θα συζητηθούν στην ατζέντα του αυριανού υπουργικού συμβουλίου.

Η ίδρυση ενός νέου εκπαιδευτικού φορέα τον οποίο μεταβιβάζονται οι κύριες αρμοδιότητες τεσσάρων άλλων φορέων που λειτουργούσαν ως τώρα και οι οποίοι καταργούνται είναι ανάμεσα στα σχέδια του υπουργείου. Οι φορείς που αντικαθίστανται είναι οι: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Οργανισμός Επιμορφωσης Εκπαιδευτικών.

Ο νέος φορέας θα αποτελείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα ορίζεται από τον υπουργό Παιδείας ενώ για το πρόσωπο που θα ορίζεται πρόεδρος θα απαιτείται έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.

Στις αρμοδιότητες του φορέα αυτού θα ανήκει ό,τι άμεσα ή έμμεσα διαμορφώνει, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η σύνθεση του έργου θα αφορά την εξυπηρέτηση τεσσάρων αξόνων της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση, την επιμόρφωση και την έρευνα.

Ο νέος αυτός φορέας θα έχει υπόσταση νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου για να συνδυάζει την ασφάλεια και το κύρος του δημόσιου φορέα με την ευελιξία του ιδιωτικού και γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Θα στεγάζεται δωρεάν σε κτήριο του υπουργείου και δε θα αλλάξει τίποτα στην υπηρεσιακή, μισθολογική και συνταξιοδοτική κατάσταση του προσωπικού των φορέων που καταργούνται και οι οποίοι ξόδευαν σε ενοίκιο 4.000.000. ευρώ ετησίως.

Στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου είναι και η ανάπτυξη ψηφιακού άξονα. Η αποστολή αυτή ανατέθηκε σε νέο φορέα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Πάτρα. Θα επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών του υπουργείου Παιδέιας,α πό την Ε.Ε.. και ιδίως από πόρους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η χρηματοδότηση για έρευνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα ερευνητικά κέντρα, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την διάθεση προϊόντων κ.α.

Σκοπός επίσης είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός της παραγωγής και διανομής των σχολικών βιβλίων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η ενιαία διαχείριση, ανάπτυξη και επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συνόλου των κεντρικών υποδομών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των ψηφιακών εφαρμογών μάθησης που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά, περιλαμβανομένου και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.). Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνδέει όλα τα σχολεία και παρέχει στα μέλη του ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες (υπηρεσία ηλεκτρονικών διευθύνσεων και λιστών, φιλοξενίας ιστοτόπων σχολείων, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, έλεγχο περιεχομένου κ.α.)

Τέλος, με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου θα πραγματοποιηθεί τομή στα εκπαιδευτικά πράγματα και θα τεθούν οι βάσεις για τη μετάβαση στην παραγωγή του βιβλίου, σε έντυπη αλλά και σε ψηφιακή μορφή, με την κατάργηση του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και την περιέλευση των αρμοδιοτήτων του στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Πειραματικά σχολεία

Το υπουργείο έχει καταθέσει το σχέδιο για το Νέο Σχολείο και προχωρά στην αναμόρφωση των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων σε “Κυψέλες αριστείας και εφαρμογής πειραματικών εκπαιδευτικών πολιτικών”. Στόχος του να καταστούν τα πειραματικά σχολεία σημείο αναφοράς εκπαιδευτικο έργου για τα δημόσια και να αποτελέσουν εργαστήρια ανασυγκρότησης της ελληνικής εκπαίδευσης.

Σύνδεση Πειραματικών - Πρότυπων σχολικών μονάδων διαφορετικής βαθμίδας

Α) Υφιστάμενα Πειραματικά Σχολεία που διαθέτουν δημοτικό, γυμνάσιο, διατηρούν τη μεταξύ τους σύνδεση ώστε οι απόφοιτοι του δημοτικού να εγγράφονται στο γυμνάσιο με βάση προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΕΣ) κάθε σχολείου και εγκρίνονται από την ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπής Πειραματικών - Προτύπων Σχολείων). Ο αριθμός των μαθητών που εισάγονται στο πειραματικό γυμνάσιο είναι δυνατόν να είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με τον αριθμό των φοιτούντων στο συνδεδεμένο δημοτικό σχολείο, μετά από εισήγηση του ΕΕΣ και έγκριση της ΔΕΠΠΣ. Το αυξημένο αυτό ποσοστό μαθητών στα Πειραματικά – Πρότυπα γυμνάσια καλύπτεται από μαθητές των άλλων δημοτικών. Η εισαγωγή αυτών των μαθητών γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Η εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά – Πρότυπα λύκεια γίνεται κατόπιν εξετάσεων και τεστ δεξιοτήτων.

Β) Η επιλογή των μαθητών γίνεται στο δημοτικό Πειραματικό – Πρότυπο Σχολείο με κλήρωση ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η επιλογή των μαθητών στο γυμνάσιο και στο λύκειο γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω (περίπτωση Α) ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Δ) Στα Πειραματικά - Πρότυπα Σχολεία, όλων των βαθμίδων, μπορούν να εισάγονται παιδιά με υψηλές μαθησιακές δυνατότητες, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους, την οποία θα προκαλούσε η αποκοπή τους από την ομάδα των συνομηλίκων τους και η ένταξή τους σε ειδικά τμήματα.

Οργάνωση και διοίκηση των Πειραματικών – Πρότυπων Σχολείων

Όργανα διοίκησης των πειραματικών σχολείων αποτελούν: α) η Διοικούσα Επιτροπή Πειραματικών- Πρότυπων Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) σε εθνικό επίπεδο, β) το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΕΣ) του κάθε Πειραματικού – Πρότυπου σχολείου, γ) ο Διευθυντής του Πειραματικού – Πρότυπου Σχολείου, δ) ο Υποδιευθυντής του Πειραματικού – Πρότυπου Σχολείου, και ε) ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πειραματικού – Πρότυπου Σχολείου

Ακολουθήστε το Newpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr