ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικολόπουλος: Κυβερνητική αφωνία για την κατηγορία κατά του πρώην προέδρου του ΤΧΣ

Δημοσίευση 14 Απριλίου 2018, 16:59 / Ανανεώθηκε 14 Απριλίου 2018, 16:59
Νικολόπουλος: Κυβερνητική αφωνία για την κατηγορία κατά του πρώην προέδρου του ΤΧΣ
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Facebook Twitter Whatsapp

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος για την υπόθεση κατηγορίας του Γιώργου Μιχελή για απιστία σε βαθμό κα­κουργήματος

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου προς τον Πρωθυπουργό και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη για την υπόθεση κατηγορίας για απιστία σε βαθμό κα­κουργήματος, του πρώην προέδρου του Ταμεί­ου Χρηματοπιστωτικής Στα­θερότητας, Γιώργου Μιχελή (Μάιος 2015 - Ιούλιος 2017), ο οποί­ος από τον Μάιο του 2009 έως τον Σεπτέμ­βριο του 2010 ήταν μέλος του διοικητι­κού συμβουλίου της FBB.

Μαζί του όπως αναφέρει ο βουλευτής κα­τηγορούνται για το ίδιο αδίκημα οκτώ ακόμη άτομα, που ήταν στη διοίκηση της τράπεζας FBB -πριν της αφαιρεθεί η άδεια λει­τουργίας και συγχωνευθεί με την Εθνική Τράπεζα – μεταξύ των οποίων ο πρώην μεγαλομέτοχος Βί­κτορας Ρέστης και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος, καθηγητής Χρήστος Καζαντζής ενώ για ηθική αυ­τουργία στο αδίκημα της απιστίας κατηγορούνται, οι επιχειρηματίες 'Ιων-Γεώργιος Βαρουξάκης και Τζορτζ Έλιοτ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 347/2017 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθήνας, οι κατηγορούμενοι, λόγω της θέσης που κατείχαν στην FBB (είτε ως μέλη του ΔΣ της τράπεζας, είτε ως μέλη της Επιτροπής Χορήγησης Δανείων) χορήγησαν στους δύο συγκατηγορούμενούς τους επιχειρηματίες, την περίο­δο 2009-2012, επισφαλή ναυτιλιακά δάνεια ύψους περίπου 60 εκατομμυ­ρίων δολαρίων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το βούλευμα, τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος είχαν επισημάνει έγκαιρα ότι η FBB, λόγω της εξειδί­κευσης στους κλάδους της ναυτιλίας και του τουρισμού, εμφάνιζε υψηλό κίν­δυνο με τα ανοίγματα να διαμορφώνονται διαχρονικά σε πολύ μεγάλο ποσο­στό των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (πάνω από 300% για τη ναυτιλία και 163% για τον τουρισμό).

Έτσι, παρά τις επιχειρούμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της τράπεζας όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά πα­ρουσίαζε συνεχή επιδείνωση, με αποτέλεσμα να της χορηγηθεί έκτακτη χρη­ματοδότηση από τον ELA ύψους 215.000.000 ευρώ για την ικανοποίηση των αναγκών της σε ρευστότητα.

Παρά τις επισημάνσεις, ωστόσο, των αρμοδίων οργάνων της ΤτΕ, οι υπεύθυνοι της FBB συνέχιζαν να χορηγούν δάνεια χωρίς τις απαραίτητες εξασφαλίσεις και συγκεκριμένα: 

α) τον Νοέμβριο του 2009 δόθηκε δάνειο 27.750.000 δολάρια στις εταιρείες με την επωνυμία «Adventure Nine SA» με έδρα τη Λιβερία. Και οι δύο εταιρείες φέρεται να ανήκαν στον όμιλο του 'Ιωνα-Γεώργιου Βαρουξάκη, ενώ μοναδική μέτοχος των δύο δανειοληπτριών εταιρειών ήταν η Fresseas Inc, στην οποία ο όμιλος Ρέστη κατείχε μεγάλο μέρος των μετο­χών της. Σκοπός του δανείου υποτίθεται πως ήταν η πλήρης αναχρηματοδότηση υφιστάμενου υπόλοιπου δανείου ύψους 21.750.000 δολαρίων, το οποίο εί­χε χορηγήσει η FBB το 2008 στις ίδιες εταιρείες, για την αγορά του 70% του πλοίου «Africa Impala» από την εταιρεία Stella Shiping CO (συμφερόντων επίσης της οικογένειας Ρέστη) το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Free Impala».

β) Τον Μάρτιο του 2010, χορήγησαν δάνειο ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ προς την εταιρεία Ionian Marine Corp, με έδρα τα νησιά Μάρσαλ, συμ­φερόντων του επιχειρηματία Τζορτζ Έλιοτ, με σκοπό τη χρηματοδότηση της αγοράς του φορτηγού πλοίου ξηρού φορτίου «Aman Trader». Όμως και στην περίπτωση αυτή, οι εμπράγματες εξασφαλίσεις ελήφθησαν κατά παράβαση των κανόνων επιμέλειας και καλής διαχείρισης, αφού η FBB δεν ήταν επαρ­κώς κεφαλαιοποιημένη για την κάλυψη των αναλαμβανομένων κινδύνων, ιδίως στον κλάδο της ναυτιλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον Βίκτωρα Ρέστη το βούλευμα επισημαίνει ότι, έχοντας την ιδιότητα του προέδρου του ΔΣ της τράπεζας, απέκρυψε από τα μέλη της Επιτροπής Χορηγήσεων Δανείων ότι τα επίδικα δάνεια χορηγή­θηκαν σε ναυτιλιακές εταιρείες, στις οποίες ήταν και αυτός μέτοχος! Έτσι, εξυπηρέτησε «ίδια συμφέροντα» σε βάρος της περιουσίας της FBB.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται την ενοχή τους ισχυριζόμενοι ότι οι επίδι­κες δανειοδοτήσεις έγιναν με σκοπό την αποφυγή της οριστικής ζημιάς στην περιουσία της τράπεζας και υπήρξαν πρόσθετες εξασφαλίσεις, όπως η ενεχυ­ρίαση μετοχών της ιδιοκτήτριας του πλοίου εταιρείας και η πρόβλεψη κατα­βολής μεγαλύτερων δόσεων σε περίπτωση αυξημένης κερδοφορίας. 

Όλα τα παραπάνω  αποδεικνύουν ότι η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο πρώην πρόεδρος του Ταμεί­ου Χρηματοπιστωτικής Στα­θερότητας Γιώργος Μιχελής είναι άκρως σοβαρή και εκθέτει αυτούς που τον τοποθέτησαν και τον κράτησαν στην συγκεκριμένη θέση ευθύνης για παραπάνω από δύο χρόνια, ο δε Αχαιός βουλευτής  Νίκος Νικολόπουλος έθεσε το θέμα προς τον Πρωθυπουργό και στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ζητώντας τους να απαντήσουν αν παρακολουθούν  την εξέλιξη της υπόθεσης και εν πάσει περιπτώσει πώς τοποθετούνται  ως έχοντες την πολιτική ευθύνη των Τραπεζών και του ΤΧΣ!!