ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - BARS

Κρυστάλλης

Δημοσίευση 24 Ιουνίου 2011, 07:54 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Κρυστάλλης
Facebook Twitter Whatsapp
Α­πό τις πιο πα­λιές και γνω­στές τα­βέρ­νες της Πε­ντέ­λης...
Α­πό τις πιο πα­λιές και γνω­στές τα­βέρ­νες της Πε­ντέ­λης... πή­ρε το όνο­μα της α­πό τον ποι­η­τή Κρυ­στάλ­λη. Ό­λο το χρό­νο προ­σφέ­ρει με­γά­λη ποι­κιλί­α σε ντό­πια κρέ­α­τα, ε­νώ τα σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα γί­νε­ται α­νάρ­πα­στο το γουρου­νό­που­λο. Το κά­πνι­σμα μπο­ρεί να α­πα­γο­ρεύ­ε­ται, αλ­λά η πλού­σια κά­βα του θα σε κά­νει να το ξε­χά­σεις. Το μυ­στι­κό της ε­πιτυ­χί­ας εί­ναι η ποιό­τη­τα αλ­λα και η ε­ντυ­πω­σια­κά ά­με­ση ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση.

Τι­μή: €20/ά­το­μο
Πλατεία Α­γί­ας Τριά­δος, Πα­λαιά Πε­ντέ­λη, Πεντέλη
Τηλ. 210 8047773, 6136838
Ώρες: Κα­θη­με­ρι­νά 11:00-00:00.
Κουζίνα: Ελληνική