Το εκλογικό επίδομα απαλλάσσεται από τις νόμιμες κρατήσεις και την φορολογία εισοδήματος.