Αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι η λήψη έκτακτων μέτρων με σκοπό να αποφευχθεί κίνδυνος μπλακ άουτ.