«Να εκμεταλλευτούμε τις διεθνείς εμπορευματικές ροές».