Οιφρεγάτες εκτέλεσαν προχωρητικούς ελιγμούς καθώς και επιχειρησιακή εκπαίδευση,