Ναυπηγημένο στα Chantiers de l'Atlantique, θα διαθέτει τρία ιστία επιφάνειας 1.500 μέτρων το καθένα και μηχανή με υγροποιημένο φυσικό αέριο.