Ακολουθεί η συνέντευξη του Παύλου στο περιοδικό POINT DE VUE