Ο νέος εκτοκισμός θα γίνει με το διατραπεζικό επιτόκιο, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31/3/2023 (μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης).