current views are: 8

26 Νοεμβρίου 2022
Δημοσίευση07:21

Ακρίβεια: Σε μεταχειρισμένα είδη και ρούχα από λαϊκές αγορές στρέφονται οι καταναλωτές

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές λόγω της ακρίβειας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Δημοσίευση 07:21’
ρουχα-λαικη-αγορα
Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç óößããåé ôá æùíÜñéá êáé áëëÜæåé áêüìá êáé ôéò êáôáíáëùôéêÝò óõíÞèåéåò. Ïé êÜôïéêïé ôùí ÔñéêÜëùí ðëÝïí áíáæçôïýí ðéï öèçíÝò åðéëïãÝò êáé êÜíïõí ðéï óõãêñáôçìÝíåò áãïñÝò. Ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá, ï èåóìüò ôçò åâäïìáäéáßáò (êÜèå ÄåõôÝñá) ëáúêÞò áãïñÜò, îáíáðïêôÜ ìÝñïò ôçò ðáëéÜò ôçò áßãëçò. Ôüôå ðïõ Þôáí Ýíá ìéêñü ðáæÜñé, Ýíá Üôõðï ðáíçãýñé. ¶íèñùðïé üëùí ôùí êïéíùíéêþí ôÜîåùí, íôüðéïé êáé áëëïäáðïß, åðéóôñÝöïõí óôçí ëáúêÞ áíáæçôþíôáò ðéï ïéêïíïìéêÝò åðéëïãÝò ãéá ôá êáèçìåñéíÜ -êáé ü÷é ìüíï- øþíéá. Ç åâäïìáäéáßá ëáúêÞ áãïñÜ åßíáé ãéá ïëüêëçñï ôï íïìü ÔñéêÜëùí óçìåßï áíáöïñÜò. ¸íáò èåóìüò ðïõ Ý÷åé ôéò ñßæåò ôïõ êÜðïõ óôïí ìåóïðüëåìï. Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá üìùò, åß÷å áñ÷ßóåé íá öèßíåé ùò èåóìüò êáé õðïâáèìßóôçêå óå áãïñÜ ãéá ôéò ÷áìçëÜ åéóïäçìáôéêÝò ôÜîåéò, ôïõò óõíôáîéïý÷ïõò êáé ôïõò ïéêïíïìéêïõò ìåôáíÜóôåò, áöïý ïé ðåñéóóüôåñïé ðñïôéìïýóáí íá øùíßæïõí áðü ìåãÜëåò, åðþíõìåò õðåñáãïñÝò, åìðïñéêÜ êÝíôñá êáé ðïëõåèíéêÝò Þ åã÷þñéåò áëõóßäåò óïýðåñ ìÜñêåô. Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç üìùò Þñèå íá áëëÜîåé êáé ðÜëé ôá äåäïìÝíá. Óôïõò äýóêïëïõò ïéêïíïìéêÜ êáéñïýò ðïõ âéþíïõìå, ç ëáúêÞ áãïñÜ ãßíåôáé îáíÜ ðüëïò Ýëîçò êáé óçìåßï áíáöïñÜò. Ìéá âüëôá óå áõôÞ, åßíáé áñêåôÞ ãéá íá óõíåéäçôïðïéÞóåé êÜðïéïò ôéò áëëáãÝò áëëÜ êáé ôç äéáöïñÜ óå ôéìÝò áëëÜ êáé íïïôñïðßåò. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Τι αγοράζουν οι καταναλωτές λόγω της ακρίβειας σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Στα µεταχειρισµένα είδη και στις αγορές ρούχων, υποδηµάτων και λευκών ειδών από τις λαϊκές αγορές φαίνεται ότι στρέφονται οι καταναλωτές προκειµένου να αντιµετωπίσουν την ακρίβεια. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που δείχνουν ότι κατά το τρίτο τρίµηνο του 2022 οι δύο αυτοί κλάδοι του λιανεµπορίου παρουσίασαν τη µεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2021.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε καταστήµατα κατέγραψε αύξηση τζίρου 53,3% σε ετήσια βάση και το λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και υποδηµάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κατέγραψε αύξηση 43,7%.

Συνολικά από τις αρχές του έτους έως και τον Σεπτέµβριο το λιανεµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και υποδηµάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές εµφανίζει τζίρο 6,25 εκατ. ευρώ, έναντι τζίρου 5,33 εκατ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2021. Μάλιστα, ο τζίρος στον εν λόγω κλάδο ενδεχοµένως να είναι και µεγαλύτερος, δεδοµένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις συναλλαγών δεν εκδίδονται αποδείξεις. Ειδικά στο γ΄ τρίµηνο του 2022 ο τζίρος ήταν 2,81 εκατ. ευρώ, έναντι 1,95 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίµηνο του 2021.

Σε ό,τι αφορά το λιανεµπόριο µεταχειρισµένων ειδών σε καταστήµατα, ο τζίρος κατά το γ΄ τρίµηνο του 2022 ήταν 4,88 εκατ. ευρώ, έναντι 3,18 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίµηνο του 2021. Στο εννεάµηνο του 2022 ο τζίρος στον εν λόγω κλάδο ήταν 11,94 εκατ. ευρώ, έναντι 8,11 εκατ. ευρώ στο εννεάµηνο του 2021.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εµπορίου, ο κύκλος εργασιών στο γ΄ τρίµηνο του 2022 ανήλθε σε 16,73 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 12,5% σε σχέση µε το γ΄ τρίµηνο του 2021, όπου είχε διαµορφωθεί σε 14,88 δισ. ευρώ, και αύξηση 8,6% σε σχέση µε το α΄ τρίµηνο του 2022 που είχε διαµορφωθεί σε 15,41 δισ. ευρώ.


σχετικα αρθρα