Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα για να επικαλούνται απώλεια των δικαιωμάτων τους συνεπεία του Brexit.